Nieuwsbrief januari 2024

06-06-2024

Er wordt door de Staten-Generaal flink getornd aan het bestaansrecht van lokale partijen. Is het geen tijd om daar een stok voor te steken? De inwoners hebben daar groot belang bij. 

Het bestuur van de VPPG maakt bezwaar tegen “Wet Met één stem meer keus”. 

Met dit wetsvoorstel krijgt de kiezer de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van een politieke partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Kandidaten die zo voorkeursstemmen krijgen, worden in de meeste gevallen sneller gekozen als volksvertegenwoordiger dan nu het geval is. De voorgestelde wijziging van het kiesstelsel gaat gelden voor alle directe verkiezingen, dus voor de Tweede Kamer, provinciale staten, waterschappen, gemeenteraden en de eilandsraden. Het wetsvoorstel regelt ook nog drie andere zaken: het verhogen van het aantal ondersteuningsverklaringen en van de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan de verkiezingen, en de maximering van één kandidatenlijst per verkiezing, in plaats van dat er per kieskring een lijst moet worden ingediend.

De kabinetsformatie staat in het teken van het hanteren van een gemeenschappelijk rechtsstatelijk besef. Daarbij wordt gewezen naar volksvertegenwoordigers die de eed van trouw aan de Grondwet afleggen. In artikel 54 en 129 van de Grondwet staat duidelijk dat volksvertegenwoordigers rechtstreeks gekozen worden door de Nederlanders/inwoners die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Prof. mr. Twan Tak  heeft op basis hiervan aangegeven dat een volksvertegenwoordiger niet via een politieke vereniging gekozen mag worden. Prof. dr. S.W. Couwenberg schreef al in 1989 dat vrije partijvorming in principe een vriend-vijand relatie is. Dit kan, als de partijpolitieke verhoudingen sterk gepolariseerd raken, uitlopen op een verkapte en soms zelfs openlijke burgeroorlog. Tegenwoordig genoeg voorbeelden in de wereld.

Een partijenstaat is ook in strijd met het stemmen zonder last zoals de Grondwet voorschrijft in artikel 67 lid 3. De Kiesraad adviseert op het voorontwerp Wpp om politieke partijen meer vrijheid te geven om hun organisatievorm te kiezen. Dat betekent, aldus de Kiesraad, dat politieke partijen niet verplicht moeten worden om een vereniging te vormen. 

Het kabinet onderschrijft dat er verbeteringen in het kiesstelsel nodig zijn om de band tussen de kiezer en gekozene te versterken, waardoor kiezers zich beter vertegenwoordigd zullen voelen dan op dit moment het geval is. Met name hecht het kabinet daarbij aan het vergroten van de zogenaamde regionale binding. Wanneer het parlementaire stelsel en het draagvlak voor dit stelsel aan kracht wint, wordt de toekomstbestendigheid van het stelsel bevorderd. Dit voorontwerp verhoogt de kloof tussen kiezer en volksvertegenwoordiger. Het verzwakt de lokale democratie nog verder. Gaarne verwijst het bestuur naar de bijlagen voor actie. 

Conceptwetsvoorstel van de Wet politieke partijen (Wpp).

In de brief van december is opgeroepen tot actie. Misschien is die aan uw aandacht ontschoten vanwege de feestdagen. Ter aanvulling op die actie komt een volgende oproep voor actie. Teveel lokale groeperingen zijn te volgzaam over hetgeen in Den Haag wordt bekokstoofd. Door het huidige centralistische landelijke beleid stort de sociale samenhang in zeer veel gemeenten in. En de raadsleden die hun inwoners vertegenwoordigen laten dat gebeuren. De nationale ombudsman heeft naar aanleiding van de toeslagenaffaire hard uitgehaald naar de raadsleden met de woorden: “Het zijn jullie mensen die in de knel zijn gekomen bij deze affaire. En dit hebben jullie laten gebeuren”. Het bestuur vindt dat Reinier van Zutphen groot gelijk heeft. Maar hij vergeet dat raadsleden in hun schaarste vrije tijd onmogelijk hun functie optimaal kunnen uitvoeren als vrijwilliger. Heb dan ook de moed om met ondersteuning van de VPPG landelijk actie te voeren. Samen sterk voor een zelfstandige en onafhankelijke gemeenteraad. Daarvoor 2 actiemodellen als bijlagen. 

Voor reacties en meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl 

In de volgende brief: Voortgang kabinetsformatie.

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien deze brief ook besproken wordt met de leden van uw partij. 

Model actie lokale partij