Statuten van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen

Naam en zetel

Artikel 1

De naam van de beroepsberoepsvereniging is: “VERENIGING VOOR PLAATSELIJKE POLITIEKE GROEPERINGEN”, af te korten als: VPPG.
Zij is gevestigd te Alkmaar

 

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de beroepsvereniging is het behartigen van de belangen van de gemeenteraadsleden en hun ondersteunende organisatie..
 2. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door:
  1. Ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, alsmede coördinerend en stimulerend op te treden;
  2. Het voeren van overleg met landelijke, provinciale en andere overheden, alsmede met andere organisaties en instellingen, over aangelegenheden, die haar leden raken;
  3. Ten behoeve van haar leden zitting te nemen in overheidscommissies casu quo adviesorganen en in besturen en commissies van andere organisaties en instellingen;
  4. Het organiseren van regiobijeenkomsten en congressen;
  5. Scholing en vorming;
  6. Overige middelen dienstig aan het doel van de vereniging.

Duur

Artikel 3

De vereniging is opgericht op drieëntwintig mei negentienhonderd zevenentachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Donateurs

Leden
Artikel 4

 1. Leden van de beroepsvereniging kunnen zijn:
  1. In de gemeenteraad gekozen volksvertegenwoordigers en hun plaatselijke politieke verenigingen/groeperingen die zelfstandig zijn en onafhankelijk kunnen functioneren van welke regionale, provinciale en/of landelijke politieke organisatie of groepering dan ook. Bovendien dienen zij een zuiver democratisch karakter te hebben en dit ook uitdragen, naar letter en geest.
  2. Ereleden.
 2. Om lid te kunnen worden meldt het raadslid zich aan als individueel lid van beroepsberoepsvereniging VPPG. Ook kan een plaatselijke politieke groepering een hele fractie aanmelden. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur staat de betrokkene beroep open op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan beslissen.
 3. Ereleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 4a

Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen. Zij hebben geen stemrecht. De minimumbijdrage wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

 

Artikel 5

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee jaren, ingeval het in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen dan wel door handelingen of gedragingen het belang van de beroepsvereniging in ernstige mate heeft geschaad. De geschorste kan tegen het besluit in beroep komen bij de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste vier weken voor het einde van het boekjaar is gedaan. Heeft de opzegging niet overeenkomstig deze termijn plaatsgevonden, dan houdt het lidmaatschap op met het einde van het volgende boekjaar;
  2. schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die in deze statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  3. ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  4. opheffing van het lid.
 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan dispensatie verlenen.

 

Geldmiddelen

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. eventuele entreegelden;
  3. legaten en schenkingen;
  4. bijdragen van begunstigers (donaties);
  5. andere toevallige baten.
 2. Elk lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf personen. Zij worden door de leden op de jaarlijkse ledenvergadering gekozen voor een termijn van vier jaar. Kandidaten worden uit de leden van de bij de beroepsvereniging aangesloten leden benoemd, maar kunnen ook van buiten worden benoemd. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, zoveel mogelijk, rekening gehouden met een geografisch gespreide herkomst van de bestuursleden.
 2. Op de algemene ledenvergadering treedt telkens een bestuurslid af, volgens een door het bestuur te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is herkiesbaar.
 3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te alle tijden ontslag verlenen.
 4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger.
 5. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden de bestuursbevoegdheden uitoefenen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder is dan het aantal vacatures. In dat geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacatures wordt voorzien.
 6. De voorzitter en vicevoorzitter worden in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd. Deze functies vormen tezamen het dagelijks bestuur.

Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de beroepsvereniging en behartigt haar belangen. Alle bestuurders gezamenlijk dan wel de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de beroepsvereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 2. De bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
 3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden besluitenlijsten gehouden. Deze worden, na ondertekening door de voorzitter en de secretaris, naar datum gerangschikt in een daartoe bestemd register bijgehouden.
 4. Tot het volgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene ledenvergadering:
  1. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 5. Voor het beschikken over bank- of girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende tot een tot een door de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag. Voor het beschikken over hogere bedragen is tevens de handtekening van de voorzitter of secretaris vereist.
 6. In afwijking van het hiervoor in lid 5 bepaalde is de penningmeester alleen en bij ontstentenis of belet van hem, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk bevoegd over de door de vereniging bij bank- en giro-instellingen gehouden rekeningen te beschikken.
 7. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter worden de taken en bevoegdheden overgenomen door de vicevoorzitter.
 8. Indien het bestuur niet voltallig is, kan het bestuur, mits minstens 3 leden aanwezig zijn, toch een geldig besluit nemen.
 9. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

Boekjaar

Artikel 10

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Algemene ledenvergadering

Artikel 11

 1. Jaarlijks wordt, voor één juli, de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
 2. In deze ledenvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit en doet het verantwoording van het over het afgelopen jaar gevoerde beleid.
 3. In deze ledenvergadering wordt in de vacatures in het bestuur voorzien.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de penningmeester. Zij brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen en stelt voor al dan niet decharge van de penningmeester te verlenen.
 5. De algemene ledenvergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste tien procent van het totaal aantal leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor de buitengewone algemene ledenvergaderingen.
 6. Het bestuur presenteert in de jaarlijkse ledenvergadering een begroting voor het volgende jaar en geeft tevens zijn visie op het toekomstig te voeren beleid.

Artikel 12

 1. Het bestuur roept een algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering verplicht wanneer tenminste tien procent van het totaal aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur dit doet.

 

Artikel 13

 1. De leden van de beroepsvereniging worden tot alle algemene ledenvergaderingen tenminste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
 2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter en vicevoorzitter zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
 3. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden door de secretaris besluitenlijsten gehouden. Het bepaalde in artikel 9, lid 3, is van overeenkomstige toepassing.
 4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Elk lid heeft een stem. De stem van de bij de beroepsvereniging als lid aangesloten plaatselijke politieke groepering wordt uitgebracht door een lid, welk als zodanig door de betreffende groepering schriftelijk moet worden aangewezen.
 5. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met ongetekende briefjes, tenzij de algemene ledenvergadering goedkeurt, dat mondeling wordt gestemd.
 6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 7. Wordt bij de stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Staken de stemmen dan beslist het lot.
 8. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel dat niet schriftelijk is voorgelegd.
 10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken ervan betwist, dan wordt er opnieuw gestemd, wanneer dit verlangt wordt door de meerderheid van de algemene ledenvergadering of als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, door een stemgerechtigd lid. door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

 

Algemeen

Artikel 14

Van het bestuur of van een commissie kunnen zowel personen, die lid zijn van een bij de beroepsvereniging aangesloten plaatselijke politieke groepering, deel uitmaken, alswel personen die niet daartoe behoren of daarvan lid zijn.

 

Statutenwijziging

Artikel 15

 1. De statuten van de beroepsvereniging kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot die vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld. een afschrift van het voorstel waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste tien dagen voor de vergadering bij de leden zijn.
 2. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en deze in het daarvoor bestemde register is opgenomen. het bestuur heeft de verplichting de statutenwijziging binnen een week na de algemene ledenvergadering waarin tot wijziging is besloten, bij een notaris aan te melden.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

 1. Op een besluit tot ontbinding van de beroepsvereniging is hetgeen in de leden 1 en 2 van het vorig artikel bepaald van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden beroepsvereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de bestemming van een eventueel batig saldo.

 

Huishoudelijke reglement

Artikel 17

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijke reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
 2. Over alles, waarin niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.

 

Slotbepaling

Artikel 22

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.

Deze akte is verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.