Q&A

Wat is een lokale politieke groepering?

Dat is een partij of groepering, die slechts in één gemeente aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet en geen enkele binding heeft met een landelijke partij. Deze Grondwettelijke onafhankelijkheid stelt de lokale politieke partij in staat om, beter dan de afdelingen van landelijke partijen, eigen gemeentelijk beleid te realiseren. Dus los van politieke landelijke partijbelangen.

Waarom zou ik lid moeten zijn van de VPPG?

 1. De VPPG is dé beroepsvereniging voor raadsleden van lokale partijen;
 2. De VPPG streeft naar een sterke onafhankelijke en autonome lokale democratie;
 3. De VPPG treedt desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, coördinerend en stimulerend op als het gaat over de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen door de andere overheden;
 4. De VPPG voert overleg met landelijke, provinciale en andere overheden, alsmede met andere organisaties en instellingen, over aangelegenheden, die haar leden raken;
 5. De VPPG fungeert als vraagbaak bij praktische problemen. Leden kunnen aankloppen voor adviezen over vragen en problemen die zich voordoen in hun politieke praktijk;
 6. De VPPG organiseert via de academie, al dan niet in samenwerking met anderen, cursussen om de deskundigheid van lokale politici te bevorderen;
 7. De VPPG geeft een digitale Nieuwsbrief uit over actuele zaken en informatie over politieke thema’s.

Wordt de VPPG erkend als beroepsvereniging conform de rechtspositieregeling raadsleden en commissieleden?

In navolging van de minister van BZK (brief) heeft ook de voorzitter van de VNG (brief) bericht dat de VPPG een beroepsvereniging is conform de rechtspositieregeling raadsleden en commissieleden. Dat betekent dat de gemeente de contributie dient te betalen aan de VPPG. U hoeft slechts de factuur in te dienen bij de gemeente.

Wat is het resultaat van de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden met betrekking tot de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp), de huidige Wfpp?

Op basis van de opinie van Prof. Mr. Twan Tak (lees verder) heeft de VPPG en een aantal raadsleden een procedure gestart. Een afstraffing door de rechter van het ernstig ondemocratische en ongelijke systeem van subsidiëring van politieke partijen kan onder de Raad van State als in deze hoogste bestuursrechter in Nederland niet worden verwacht. Ontegenzeggelijk meer gestalte wordt gegeven aan gelijkheidsbeginsel en democratie in de jurisprudentie van de Europese rechters.  Aldus prof. Tak. Onze procedure zou moeten eindigen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat belast is met de toepassing van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de politieke rechten (EHRM), als bij het Hof van Justitie van de EG (HvJEG), dat als hoogste rechter waakt over het EG-recht. Deze laatste stap heeft het bestuur vanwege gebrek aan financiën niet kunnen zetten. De motivering van het vonnis van het Gerechtshof ’s-Gravenhage is gebaseerd op feitelijke onjuistheden, drogredeneringen en gaat geheel voorbij aan een motivering van het gelijkheidsbeginsel bij gemeenteraad- en provinciale Statenverkiezingen. Lees ook het Arrest Gerechtshof ’s-Gravenhage. 

Wat is de opvatting van de VPPG over het functioneren van de Senaat?

De senaat wordt niet door het volk gekozen maar door leden van de Provinciale Staten. Zij heeft een onafhankelijke en controlerende taak zoals blijkt uit de tekst bij de invoering 1.

“Het tweekamerstelsel werd door de grondwetscommissie voorgesteld, teneinde alle overijling in de raadpleging te voorkomen, in moeilijke tijden aan de driften heilzame palen te stellen, de troon te omringen door een bolwerk, waartegen alle partijen afstuiten en aan de natie een volkomen zekerheid te waarborgen tegen alle willekeurige uitbreiding van gezag”

De parlementaire behandeling van een wetsontwerp begint bij de volksvertegenwoordiging in de Tweede-Kamer. Alvorens het ook wet kan worden, moet een onafhankelijke Eerste-Kamer zich daarover uitspreken. Zonder partij politieke belangen en onafhankelijk van de politieke lading moeten de senatoren de wetgeving toetsen op het democratisch gehalte, op de zorgvuldigheid, op de strijdigheid met de rechten van de mens en op het voldoen aan de grondwet. (lees verder : Opvatting VPPG op het functioneren van de Senaat).

1Prof. Mr. P.J. Oud: Het Constitutioneel Recht van het Koninkrijk der Nederlanden 1967 blz. 507: Aantekeningen van het verhandelde over de Grondwet van 1815 blz. XXXIV.

Wat is de reden dat de samenwerking met de OSF is gestopt?

Er zijn verschillende redenen:

 1. De afgelopen jaren is gebleken dat de OSF langzaamaan wordt omgevormd naar een landelijke politieke partij die haar macht wil baseren op het succes van de lokale partijen.
 2. In strijd met de opvatting van de VPPG en de lokale partijen heeft de OSF ingestemd met de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) en de huidige Wet financiering politieke partijen (Wfpp).
 3. Bij de provinciale verkiezingen heeft de OSF de belangrijke aanbevelingen van de VPPG  genegeerd (lees verder).
 4. De OSF maakt misbruik van de naam LOKAAL. (zie de notitie)
 5. De OSF respecteert niet ieders recht zich kandidaat te stellen binnen ons democratisch bestel. (zie brief)

Hoe denkt de VPPG over integriteit, belangenverstrengeling en corruptie?

Integer is voor veel mensen eerlijk, betrouwbaar, rechtschapen, onkreukbaar, niet om te kopen, onpartijdig en niet te beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Meestal wordt dit begrip gebruikt als het over het overheidshandelen gaat.  De waarden en normen zoals die zijn vastgelegd in de Grondwet zijn dan de bakens voor het handelen. Daarvoor leggen alle politieke ambtsdragers de eed of belofte af. (ga naar advies gedragscode)

Wat is de grondslag van lokale partijen?

De basis waarop lokale partijen zich kunnen beroepen is onze Grondwet. Een representatieve democratie is niet gediend met het bestaan van grote politieke landelijke partijen. Van belang voor een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling is het bestaan van autonoom opererende kleinschalige politieke partijen. Een politieke partij is in deze visie een verzameling van mensen die, in het bestuurlijk gebied (territoir) waarin hun afgevaardigden tot volksvertegenwoordiger worden gekozen, dezelfde waardeoriëntatie hebben. Doorzichtig en inzichtelijk waardoor de burgers goed kunnen zien op welke wijze de leden tot besluitvorming komen en hun kandidaten selecteren. Het regelmatig ontstaan van nieuwe politieke partijen is essentieel voor het inspelen op wilsuitingen van bevolkingsgroepen. Door de dynamiek in de samenleving verandert de situatie en de samenhangen immers voortdurend. Deze visie is door Fons Zinken beschreven als een transitie van BoN (besturen op niveau) naar PoN(partijen op niveau). (zie de notitie van BoN naar PoN)

Hoe moeten wij artikel 33 van de Gemeentewet invullen?

Bij de invoering van de Wet Dualisering gemeentebestuur (2002) is bepaald dat individuele raadsleden recht hebben op ambtelijke bijstand. Daarnaast heeft de wetgever uitgesproken dat er een wettelijk recht is voor ondersteuning van de fractie. De basis hiervoor was de notitie Herijking Wet subsidiëring politieke partijen. Daarin staat het volgende: “Zogenoemde lokale partijen maken een substantieel deel uit van de lokale volksvertegenwoordiging. Ingevolge de Wet subsidiëring politieke partijen komen alleen partijen voor subsidie in aanmerking die in de Staten-Generaal zijn vertegenwoordigd. De vraag is of niet ter versterking van de kwaliteit van de lokale politiek een gerichte vorm van ondersteuning geboden zou moeten worden”. Het amendement werd ingediend door de leden De Cloe, Van der Hoeven en Scheltema-de Nie. De toelichting op het amendement luidt: “Omdat de huidige fractieondersteuning niet altijd voldoende functioneert (of zelfs niet aanwezig is), wordt met dit amendement gekozen voor een recht op ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen”. Dit is vastgelegd in art. 33 lid 2 van de Gemeentewet. Dat luidt: “De in de raad vertegenwoordigde groeperingen hebben recht op ondersteuning”. De gemeenten dienden uiterlijk 7 maart 2003 een verordening vast te stellen waarin niet alleen de ambtelijke bijstand maar ook de fractieondersteuning is vastgelegd.(voor meer informatie lees het rapport van de VPPG hierover: Kassa in de achterkamers)

Heeft de VPPG een modelverordening fractieondersteuning?

Ja. (ga naar modelverordening VPPG)