De VPPG

De  Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen behartigt de belangen van lokale raadsleden uit plaatselijke politieke groeperingen. Het is dé beroepsvereniging voor onafhankelijke raadsleden.

De vereniging is opgericht in 1987 en vertegenwoordigt de grootste stroming van lokale politici in Nederland. Via het versterken van de lokale democratie via onafhankelijke lokale raadsleden streeft de VPPG naar meer invloed van de burgers op hun leefomgeving. 

Belangrijkste kenmerken van een lokale politieke partij:

  • Doet alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Is geen afdeling van een landelijke of provinciale politieke partij.
  • Onderscheidt zich vooral van de politieke landelijke partijen door te voldoen aan de onafhankelijkheid zoals de Grondwet dat eist van raadsleden.

De gemeente als belangrijkste bestuurslaag in een democratie

De VPPG heeft de volgende punten als grondslag voor de ondersteuning- en scholingactiviteiten

  1. De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
  2. De grondbeginselen van de rechtstaat die uitgaat van de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
  3. De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie vervult zonder last in het duale stelsel;
  4. Dat alle Nederlanders gelijke kansen hebben bij benoemingen in openbare dienst. (artikel 3 Grondwet)
  5. Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat luidt: “Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”.