ANBI

Conform de voorwaarden de gegevens van de ANBI-status:

 • Beroepsvereniging Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen 
 • RSIN: 806343369
 • Doelstelling: Versterking van de autonome lokale democratie. Op basis van:
  • De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
  • De grondbeginselen van de rechtstaat die uitgaat van de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
  • De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie vervult zonder last in het duale stelsel;
  • Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar (artikel 3 Grondwet);
  • Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat aangeeft dat iedereen gelijke kansen moet hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de jaarlijkse rijkssubsidie van € 16 miljoen aan landelijke politieke partijen is er geen sprake van gelijke kansen.