Welkom bij de VPPG

DE VPPG

 

De  Vakvereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) behartigt de belangen van raadsleden die zonder de last van een landelijke partij hun functie optimaal kunnen invullen. Het is dé beroepsvereniging voor onafhankelijke raadsleden.

 

De vereniging is opgericht in 1987. Via het versterken van de autonomie (onafhankelijk en zelfstandig) van de gemeenten streeft de VPPG, samen met de lokale groeperingen, naar professionalisering van het raadswerk waardoor er meer invloed van de burgers is op hun leefomgeving.

 

Belangrijkste kenmerken van een lokale politieke groepering:

 

 • Doet alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen;
 • Is geen afdeling van een landelijke of provinciale politieke partij;
 • Onderscheidt zich vooral van de politieke landelijke partijen door te voldoen aan de onafhankelijkheid zoals de Grondwet dat eist van raadsleden.

 

De gemeente als belangrijkste bestuurslaag en de gemeenteraad als fundament van een democratische rechtstaat.

 

De VPPG heeft de volgende punten als grondslag voor de ondersteuning- en scholingsactiviteiten:

 

 1. De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
 2. De grondbeginselen van de rechtstaat die uitgaat van de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
 3. De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie vervult zonder last in het duale stelsel;
 4. Dat alle Nederlanders gelijke kansen hebben bij benoemingen in openbare dienst. (artikel 3 Grondwet);
 5. Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat luidt: Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht tot lid van de gemeenteraad te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen;
 6. Geeft handvatten om lokale groeperingen/partijen duidelijker te profileren ten opzichte van de in de raad vertegenwoordigde politieke landelijke partijen;
 7. Biedt een uitgebreid vorming en scholingsprogramma aan via de VPPG-academie;
 8. Biedt de leden ondersteuning bij procedures en geeft tijdig en onafhankelijk informatie over beleidsbeslissingen op Rijks- en Europees niveau die van belang zijn voor de lokale democratie;
 9. Hecht zwaar aan het grondwettelijke vrije mandaat, het stemmen zonder last;
 10. Informeert de leden en de raadsleden van lokale groeperingen met (nieuws)brieven via mail.