Nieuwsoverzicht

De functie omschrijving van een raadslid

De VPPG is van mening dat in onze snelle ingewikkelde samenleving de functie van raadslid onmogelijk goed in te vullen is als bijbaantje. Daarom streeft de vakvereniging VPPG naar een dagtaak. Om dat financieel te onderbouwen heeft het bestuur de minister van BZK verzocht om de totale kosten van het huidige volk vertegenwoordigend systeem in alle bestuurslagen transparant te maken.

De grondwettelijke eisen waaraan een raadslid dient te voldoen:

 • Het raadslid stemt naar eigen goeddunken en niet in opdracht van een ander (artikel 27 Gemeentewet; Artikel 67 lid 3 Grondwet; Uitspraak rechter in de zaak tegen de SP)

 • Het raadslid vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente (artikel 7 Gemeentewet). Het is deel van de gemeenschap en opereert los van de bijzondere belangen binnen zijn eigen leefomgeving

 • Het raadslid moet meer zijn dan zijn eigen ik. Het dient;

  o liefde en belangstelling te hebben voor de gemeenschap
  o de gave te ontwikkelen om de belangen van de inwoners tot de zijne te maken via raadsbesluiten
  o een open oog en oor te hebben voor wat er leeft, voor al de noden en behoeften. Ook die buiten de eigen gemeente
  o een scherp verstand te hebben om het gewicht te bepalen aan elk bijzonder belang dat in de gemeente speelt
  o een fijn gehoor te ontwikkelen om de toon in de raadzaal te regelen, opdat zijn stem geen wanklank wordt in het algemeen akkoord
  o vrijwillig een dienende plaats in te nemen tussen de gemeenschap

 • Het raadslid bezit communicatieve vaardigheden in het contact met de inwoners. Dat betekent o.a. integer handelen en dat is geven, niet om te nemen en dienen, niet om buit te maken

 • Het raadslid dient zich te verdiepen in voornemens en besluiten van de andere overheden om ook daarover van gedachte te wisselen met de inwoners.

 

______________________________________________________________________________________________________

Subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen


De Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Wfpp) adviseert om 6,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor lokale groeperingen en gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen. (Document downloaden)

De commissie stelt voor om subsidie toe te kennen aan alle deelnemers aan de lokale verkiezingen die ten minste één zetel halen, dus zowel de lokale partijen als de afdelingen van de landelijke partijen.

De hoogte van het subsidie bedrag zou gerelateerd moeten zijn aan het aantal inwoners van de gemeente.
Door de hoogte van het subsidiebedrag te verbinden aan de grootte van gemeente geeft dit bedrag uitdrukking aan de zwaarte en complexiteit van de taak waar partijen en afdelingen in hun gemeenten voor staan.

De commissie is van mening dat bureaucratie kan worden voorkomen door de verdeling van de subsidie van 6,8 miljoen euro te verstrekken via het Gemeentefonds. Aan dit fonds zouden bedragen kunnen worden toegevoegd op basis van het aantal inwoners in een gemeente of provincie, zoals al vermeld.
Vervolgens kunnen er in een bestuursakkoord nadere afspraken tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten anderzijds worden gemaakt over de manier waarop de subsidie verdeeld wordt.

Aangezien de taken van de partijen in het gemeentelijk bestuur aanzienlijk omvangrijker zijn dan die van de partijen in het provinciaal bestuur, ligt het voor de hand dat het overgrote deel van de nieuwe subsidie naar de partijen en afdelingen in het gemeentelijk bestuur zal gaan.

Het bestuur van de beroepsvereniging VPPG is van mening dat de verdeling aan lokale partijen en landelijke partijen dient te geschieden op basis van het aantal uitgebrachte stemmen op de lijst die minstens een zetel heeft behaald.

Wij nemen als voorbeeld: de verkiezingen in Meierijstad 2017
Subsidie Meierijstad:79.980 inw.; 79980 : 17.000.000 X € 6.800.000 = € 31.991,96.

In 2017 zijn er 25883 geldige stemmen uitgebracht. Per stem krijgt iedere groepering € 1,24.
Jaarlijkse subsidie per partij is dan:

 • Team Meierijstad (TEAM): 7.276 stemmen = € 8.993,30 (11 zetels)
 • CDA: 6.496 stemmen = € 8.029,20 (9 zetels)
 • VVD: 2.482 stemmen = € 3.067,80 (3 zetels) SP: 2.475 stemmen = € 3.059,15 (3 zetels)
 • Hart voor Schijndel: 1.975 stemmen = € 2.441,14 (3 zetels) Blanco lijst 7: 1.491 stemmen = € 1.842,90 (2 zetels)
 • P.v.d.A.: 1.435 stemmen = € 1.773,69 (2 zetels)
 • D66: 1.205 stemmen = € 1.489,41 (1 zetel)
 • Gemeentebelang Meierijstad: 1.048 stemmen = € 1.295,35 (1 zetel).


Het VPPG-bestuur is van mening dat de verdeling van de subsidie door het aantal kiezers moet worden bepaald en niet door het aantal leden van de partij zoals de commissie voorstelt. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________