Welkom bij de VPPG

DE VPPG

De Vakvereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) behartigt de belangen van raadsleden "zonder de last" van een landelijke politieke partij hun functie optimaal kunnen invullen. Het is de beroepsvereniging voor onafhankelijke raadsleden.

De vereniging is opgericht in 1987. Via het versterken van de autonomie (onafhankelijk en zelfstandig) van de gemeenten verspreid door de VPPG, samen met de lokale groeperingen, naar professionalisering van het raadswerk waardoor er meer invloed is van de burgers op hun leefomgeving.

Belangrijkste kenmerken van een lokale politieke groepering:

 • Doet alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen;
 • Is geen afdeling van een landelijke of provinciale politieke partij;
 • Onderscheidt zich vooral van de politieke landelijke partijen door te voldoen aan de onafhankelijkheid zoals de Grondwet dat eist van raadsleden:

De gemeente als voornaamste bestuurslaag en de gemeenteraad als fundament van een democratische rechtstaat.

De VPPG heeft de volgende punten als grondslag voor de ondersteuning- en scholingsactiviteiten:

 1. De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
 2. Het grondbeginsel van de rechtstaat komt voort uit de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
 3. De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie gecontroleerd zonder laatste in het duale stelsel;
 4. Dat alle Nederlanders gelijke kansen hebben bij benoemingen in de openbare dienst. (artikel 3 Grondwet);
 5. Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat luidt: Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht tot lid van de gemeenteraad te worden bewezen, behoudens bij de wet bepaalde beperkingen en uitzonderingen;
 6. Geeft handvatten om lokale groeperingen/partijen duidelijker te profileren ten opzichte van de in de raad vertegenwoordigde politieke landelijke partijen;
 7. een uitgebreid vormings- en scholingsprogramma aangeleverd via de VPPG-academie;
 8. voorgesteld de leden ondersteuning bij procedures en geeft tijdig en onafhankelijk informatie over beleidsbeslissingen op Rijks- en Europees niveau die van belang zijn voor de lokale democratie;
 9. Hecht zwaar aan de constitutionele vrije financiering, het stemmen zonder laatste;
 10. Informeert de leden en de raadsleden van lokale groeperingen met (nieuws)brieven via mail.