Nieuwsoverzicht

Uitnodiging voor de ALV Financiën op zaterdag 19 oktober 2019

 

Locatie: Seats to Meet  Utrecht Hoog Catharijne
ALV Financiën: 11.00 – 12.00 uur ALV
   Lunch
Informatief gedeelte: 13.00 – 15.00 uur
 


Voor leden is de toegang inclusief de lunch vrij. 
Niet-leden zijn van harte welkom vanaf 12.00 uur en betalen een bijdrage van € 25,- voor de lunch en het informatief gedeelte. 
De kosten (ook de reiskosten) voor het bijwonen van deze dag kunt u op grond van artikel 33 van de rechtspositieregeling verhalen op uw gemeente. 


Let op!

 • Het is geen post die via het fractiebudget wordt vergoed maar rechtstreeks via de gemeente conform artikel 3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
 • Vergeet niet om u aan te melden. Ook in verband met de catering.
  Dat kunt u doen door het beantwoorden van deze nieuwsbrief of via secretariaat@vppg.nl Het bedrag dient uiterlijk 14 oktober 2019 op de rekening te staan: IBAN NL37 INGB 0000014292 t.n.v. VPPG te Tuitjenhorn.


Deze extra ledenvergadering betreft de financiële positie van de VPPG

Agenda ALV

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2018 (zie www.vppg.nl )
 4. Financiën (stukken worden op aanvraag opgestuurd en ter vergadering uitgereikt)
  a. Jaarstukken 2018
  b. Verhoging contributie 
  c. Begroting 2020
  d. Verslag Kascontrolecommissie
  e. Verkiezing leden kascontrolecommissie
 5. Rondvraag 
 6. Sluiting 


Mededeling vacatures
  

Op zeer korte termijn zal versterking van het bestuur noodzakelijk zijn. Er zijn een aantal vacatures die dringend ingevuld moeten worden. Dat zijn een 1ste penningmeester, coordinator VPPG-academie, coordinator Regiobijeenkomsten en een bestuurslid Rechtspositie raads- en commissieleden. De functie voorzitter komt in 2020 ook vacant. 


Informatief gedeelte

Hier staat de vraag centraal:  
Hoe belangrijk is onafhankelijke vertegenwoordiging voor de lokale groeperingen?

Het kabinet heeft veel plannen die de lokale democratie en de positie van de raadsleden betreffen. Raadsleden van lokale groeperingen beseffen nog te weinig dat zij het fundament onder onze grondwettelijke democratische rechtstaat zijn. Het vertegenwoordigen van inwoners in de huidige snel veranderende wereld kan onmogelijk nog fatsoenlijk worden ingevuld als vrijwilliger.
Onlangs werd bekend dat het ledental van de FNV onder de 1 miljoen is gezakt. Volgens de kranten zouden werkgevers en politiek dit kunnen aangrijpen om de representativiteit van de FNV ter discussie te stellen. De VPPG betreurt al decennia het feit dat bij de landelijke partijen de macht van het Getal heerst in plaats van het gezag van Visie en Recht.

Om de centrale vraag goed te beantwoorden komen de volgende onderwerpen in discussie:

 • Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van 6 november 2018. Hoe verhoudt zich dat tot onze Grondwet?
   
 • Het door minister Ollongren opgerichte ‘Steunpunt lokale politieke partijen’ waarvoor zij €200.000,- beschikbaar heeft gesteld. Waarom deze actie van de minister samen met de VNG?
   
 • De Wet Financiering politieke partijen (Wfpp). Waarom ondersteunen zoveel lokale partijen de beroepsvereniging VPPG niet in de strijd tegen de bevoordeling van de landelijke politieke partijen, met name bij de gemeenteraadsverkiezingen?
   
 • Minister Ollongren is begonnen met de voorbereiding van een Wet politieke partijen. Hebben de lokale partijen daarover nog iets te zeggen?;En willen de lokale partijen daar nog iets over zeggen?
   
 • Het is in zeer veel gemeenten slecht gesteld met de uitvoering van artikel 33 Gemeentewet, dat de financiële ondersteuning van raadsfracties regelt. Wat kunnen de lokale partijen daartegen uitrichten?
   
 • Hoe wenselijk is de belangenbehartiging van de VNG voor gemeenteraden?
   
 • ‘Lokale Democratie’, het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie maakt online onderdeel uit van lokale-democratie.nl. In “Democratie in Actie” zijn het ministerie van BZK, VNG, de beroepsverenigingen in het gemeentelijke bestuur en vele andere partners vertegenwoordigd. Waarom wordt de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG niet uitgenodigd?

 

***************************************************************

Heeft u een mening hierover kom dan op 19 oktober a.s. naar de bijeenkomst.
Heeft u nog geen mening hierover, dan is dit uw kans om meer te weten te komen en in alle vrijheid uw vragen te stellen.

***************************************************************

____________________________________________________________________________

Jaarverslag 2018 

Graag uw aandacht voor het VPPG jaarverslag van 2018 , waarin u kunt lezen over o.a. de drukte rond te verkiezingen van maart 2018, de rechtspositie raadsleden, de VPPG Academie en de ontwikkelingen van de verschillende rechtszittingen die onderdeel zijn van de strijd die wij voeren voor de lokale partijen. 

Dank zij de druk die de VPPG al 30 jaar uitoefent lijkt er eindelijk heel schoorvoetend een beetje beweging te komen in de bereidheid tot een subsidieregeling voor plaatselijke groeperingen. 

 

_____________________________________________________________________________

De functie omschrijving van een raadslid

De VPPG is van mening dat in onze snelle ingewikkelde samenleving de functie van raadslid onmogelijk goed in te vullen is als bijbaantje. Daarom streeft de vakvereniging VPPG naar een dagtaak. Om dat financieel te onderbouwen heeft het bestuur de minister van BZK verzocht om de totale kosten van het huidige volk vertegenwoordigend systeem in alle bestuurslagen transparant te maken.

De grondwettelijke eisen waaraan een raadslid dient te voldoen:

 • Het raadslid stemt naar eigen goeddunken en niet in opdracht van een ander (artikel 27 Gemeentewet; Artikel 67 lid 3 Grondwet; Uitspraak rechter in de zaak tegen de SP)

 • Het raadslid vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente (artikel 7 Gemeentewet). Het is deel van de gemeenschap en opereert los van de bijzondere belangen binnen zijn eigen leefomgeving

 • Het raadslid moet meer zijn dan zijn eigen ik. Het dient;

  o liefde en belangstelling te hebben voor de gemeenschap
  o de gave te ontwikkelen om de belangen van de inwoners tot de zijne te maken via raadsbesluiten
  o een open oog en oor te hebben voor wat er leeft, voor al de noden en behoeften. Ook die buiten de eigen gemeente
  o een scherp verstand te hebben om het gewicht te bepalen aan elk bijzonder belang dat in de gemeente speelt
  o een fijn gehoor te ontwikkelen om de toon in de raadzaal te regelen, opdat zijn stem geen wanklank wordt in het algemeen akkoord
  o vrijwillig een dienende plaats in te nemen tussen de gemeenschap

 • Het raadslid bezit communicatieve vaardigheden in het contact met de inwoners. Dat betekent o.a. integer handelen en dat is geven, niet om te nemen en dienen, niet om buit te maken

 • Het raadslid dient zich te verdiepen in voornemens en besluiten van de andere overheden om ook daarover van gedachte te wisselen met de inwoners.

 

______________________________________________________________________________________________________

Subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen


De Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Wfpp) adviseert om 6,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor lokale groeperingen en gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen. (Document downloaden)

De commissie stelt voor om subsidie toe te kennen aan alle deelnemers aan de lokale verkiezingen die ten minste één zetel halen, dus zowel de lokale partijen als de afdelingen van de landelijke partijen.

De hoogte van het subsidie bedrag zou gerelateerd moeten zijn aan het aantal inwoners van de gemeente.
Door de hoogte van het subsidiebedrag te verbinden aan de grootte van gemeente geeft dit bedrag uitdrukking aan de zwaarte en complexiteit van de taak waar partijen en afdelingen in hun gemeenten voor staan.

De commissie is van mening dat bureaucratie kan worden voorkomen door de verdeling van de subsidie van 6,8 miljoen euro te verstrekken via het Gemeentefonds. Aan dit fonds zouden bedragen kunnen worden toegevoegd op basis van het aantal inwoners in een gemeente of provincie, zoals al vermeld.
Vervolgens kunnen er in een bestuursakkoord nadere afspraken tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten anderzijds worden gemaakt over de manier waarop de subsidie verdeeld wordt.

Aangezien de taken van de partijen in het gemeentelijk bestuur aanzienlijk omvangrijker zijn dan die van de partijen in het provinciaal bestuur, ligt het voor de hand dat het overgrote deel van de nieuwe subsidie naar de partijen en afdelingen in het gemeentelijk bestuur zal gaan.

Het bestuur van de beroepsvereniging VPPG is van mening dat de verdeling aan lokale partijen en landelijke partijen dient te geschieden op basis van het aantal uitgebrachte stemmen op de lijst die minstens een zetel heeft behaald.

Wij nemen als voorbeeld: de verkiezingen in Meierijstad 2017
Subsidie Meierijstad:79.980 inw.; 79980 : 17.000.000 X € 6.800.000 = € 31.991,96.

In 2017 zijn er 25883 geldige stemmen uitgebracht. Per stem krijgt iedere groepering € 1,24.
Jaarlijkse subsidie per partij is dan:

 • Team Meierijstad (TEAM): 7.276 stemmen = € 8.993,30 (11 zetels)
 • CDA: 6.496 stemmen = € 8.029,20 (9 zetels)
 • VVD: 2.482 stemmen = € 3.067,80 (3 zetels) SP: 2.475 stemmen = € 3.059,15 (3 zetels)
 • Hart voor Schijndel: 1.975 stemmen = € 2.441,14 (3 zetels) Blanco lijst 7: 1.491 stemmen = € 1.842,90 (2 zetels)
 • P.v.d.A.: 1.435 stemmen = € 1.773,69 (2 zetels)
 • D66: 1.205 stemmen = € 1.489,41 (1 zetel)
 • Gemeentebelang Meierijstad: 1.048 stemmen = € 1.295,35 (1 zetel).


Het VPPG-bestuur is van mening dat de verdeling van de subsidie door het aantal kiezers moet worden bepaald en niet door het aantal leden van de partij zoals de commissie voorstelt. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________