Kennismaking met de onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden.

Aan    De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

          Mevr. Mr. Drs. H.G.J. Bruins Slot

          Postbus 20011

          2500 EA Den Haag

 

Apeldoorn, 12 februari 2022

Onderwerp: Kennismaking met de onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden.

 

Excellentie,

Het bestuur van de vakvereniging VPPG wenst u veel succes met de benoeming tot minister van BZK. Uw motivering ter invulling van de functie tijdens uw mandaat spreekt ons aan. Inderdaad is onze democratische rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid. Dat verdient continu onze aandacht. En daarvoor is een dienstbare overheid nodig die mensen voorop stelt. Daar wilt u hard aan werken als minister.

Het kabinet zet in op concrete verbeteringen ‘in het leven van alle Nederlanders’. Om dat te bereiken, wil het samenwerken met ‘alle positieve krachten binnen en buiten Den Haag’. Wij willen daar graag met onze bijna 35 jarige ervaring in de lokale democratie aan meewerken.

De missie van BZK: 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur’, is eveneens onze missie. Ook hechten wij zeer aan onze grondwettelijke rechtstaat. Uw ministerie borgt de kernwaarden van de democratie, staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur, voor een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Macht en tegenmacht is daarbij gediend met een onafhankelijke beroepsvereniging als de VPPG.

Om dit ideaal te bereiken zal er meer aandacht moeten zijn voor versterking van de gemeenteraad als fundament van onze democratische rechtstaat. Onze visie over een toekomstbestendige grondwettelijke bestuursstructuur en bestuurscultuur willen wij graag met u delen.

Een delegatie van het bestuur is bereid op korte termijn naar Den Haag af te reizen om met u kennis te maken en van gedachten wisselen over de wijze waarop de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG kan bijdragen aan belangrijke veranderingen en verbeteringen in het functioneren van het openbare bestuur.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ing. A.J.G. Zinken, vicevoorzitter