Nieuwsbrief april 2023

06-11-2023

Wetsvoorstel politieke partijen (Wpp)

Onze democratische rechtsstaat is een kostbaar goed. De basis van de rechtsstaat is dat de overheid handelt op basis van wetten en dat mensen in vrijheid hun leven inrichten zonder dat van anderen te schaden. De basis van de rechtsstaat is eveneens dat grondrechten worden gerespecteerd” aldus de minister van BZK in de toelichting op het Wpp. Over het respecteren van grondrechten hoef je bij de minister van BZK niet aan te kloppen. Inmiddels liggen er al 3 uitspraken van de Rechtbank over het Rechtspositiebesluit voor raadsleden die de minister weigert te erkennen. Onmiskenbaar een onrechtmatige daad waardoor alle raadsleden van lokale partijen in Nederland vanaf 2014 zijn afgehouden van de rechten van het Rechtspositiebesluit!. 

Beleid, ook landelijk beleid, begint bij de inwoners van elke gemeente. De raadsleden vertegenwoordigen die inwoners en niet hun partij, aldus de Rechtbank. Zeker van lokale partijen mag je dan verwachten dat zij meer oog hebben voor de noden van de inwoners om hun raadsleden te ondersteunen. Problemen in de ouderenzorg, jeugdzorg en bij de toeslagenaffaire horen er niet te zijn bij een goed functionerende lokale democratie. De gemeenteraad is immers het fundament van onze democratische rechtstaat. Wat het verwaarlozen van het fundament betekent, weten de inwoners van Groningen (gasbel) en Limburg (staatsmijnen) maar al te goed. En door de grondwater dalingen zullen nog veel inwoners fundamentele problemen krijgen.

Het ingeburgerd begrip ‘lokale partij’ verdwijnt in de nieuwe Wpp.

Volgens het voorstel is een politieke partij een vereniging met minstens 1 zetel. Een vereniging die van plan is om aan verkiezingen deel te nemen wordt in de Wpp een politieke vereniging genoemd. In de gemeenteraad zitten alleen gemeentelijke politieke partijen (Gpp). Een afdeling van de landelijke partij is ook een Gpp. Kennelijk wil het kabinet het onderscheid tussen lokale en landelijke partijen voor de kiezers verbergen. Met dit wetsvoorstel wil BZK de opmars van de lokale partijen indammen en op termijn te laten verdwijnen.

De Wpp is een verslechtering van onze grondwettelijke democratische rechtstaat, een gedrocht vanwege:

 • In strijd met onze Grondwet;
 • Onbegrijpelijk en onuitvoerbaar voor zeer veel lokale partijen;
 • Werpt voor lokale partijen onoverkomelijke drempels op om in aanmerking te komen voor subsidie;
 • Met het voorgestelde subsidiebedrag, indien de lokale partij daarvoor in aanmerking komt, kan de partij onmogelijk voldoen aan de Wpp-eisen;
 • De Wpp Is niet handhaafbaar en opent veel ‘geitenpaadjes’;
 • Zadelt de rechtspraak op met zeer veel procedures;
 • Sluit veel kiezers uit door versterking machtswellust van landelijke partijen in alle volksvertegenwoordigende organen;
 • Vanwege het feit dat de landelijke politieke partijen gratis reclame hebben via uitzendingen voor politieke partijen, is bij decentrale verkiezingen een nog verdere aantasting van het gelijkheidsbeginsel.

Artikel 86 Wpp (Verbod politieke partij en politieke vereniging)

 1. Een politieke partij wordt door de Hoge Raad op verzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad verboden verklaard en ontbonden indien de partij door haar doelstelling of werkzaamheden een daadwerkelijke en ernstige bedreiging vormt voor een of meer grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.
 2. Onder de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat worden in ieder geval verstaan:
 3. periodieke, vrije en geheime verkiezingen;
 4. democratische besluitvorming;
 5. grondrechten;
 6. scheiding van machten;
 7. onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.
 8. Een verzoek tot een verbod op grond van het eerste lid kan betrekking hebben op één of meer neveninstellingen van een politieke partij.

Op basis van dit artikel dienen politieke landelijke partijen verboden te worden om deel te nemen aan provinciale en lokale verkiezingen.

Uitspraak in de zaak tegen Richard de Mos.

Een zeer belangrijk onderdeel van de uitspraak is een ondersteuning van de strijd die de VPPG voert vanaf de invoering van de Wet subsidiering politieke partij (Wspp) 17 mei 1999 tegen de ongelijke behandeling van lokale partijen. Over de opvolger van de Wspp schrijft de rechter: “In 2013 is de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) ingevoerd, maar in deze wet zijn alleen regels gegeven rondom de subsidies en (toezicht op) financiering van landelijke politieke partijen. Het komt er op neer dat - in tegenstelling tot landelijke partijen - lokale politieke partijen niet worden gesubsidieerd door het Rijk en er geen regels zijn over hun financiering. Daarbij is er volgens [deskundige01] ook nog een verschil in positie tussen lokale afdelingen van landelijke partijen en onafhankelijke lokale partijen. De eerste categorie kan doorgaans profiteren van financiële injecties of faciliteiten van hun landelijke moederpartij. Dit voordeel is er niet voor onafhankelijke lokale partijen. Zij zijn in grote mate afhankelijk van partijdonaties. Dit is nog sterker het geval in verkiezingstijd, waarin veel kosten gemaakt moeten worden in verband met het voeren van campagne. Kort en goed is het toegestaan om een politieke partij met een partijdonatie te ondersteunen en dit dient bovendien ook nog een belangrijke maatschappelijke functie. Regels rondom partijdonaties op lokaal niveau zijn er (nog) niet. Voor lokale partijen zonder landelijke moederpartij zijn partijdonaties bovendien eigenlijk onmisbaar”.

Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers

Mr. dr. Leo Klinkers houdt zich als bestuurskundige sinds 1970 bezig met oplossen van publieke en maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland. In februari verscheen zijn boekje met als ondertitel: “Alleen voor ongeschoolde arbeid en het politieke ambt is nog geen diploma vereist”.

www.iustitiascripta.com/politica-scripta

De opeenstapeling van crises zoals toeslagenaffaire, de broeikasgas- en stikstofproblematiek, de stijgende zorg- en energiekosten, de gaswinning, meer armoede en voedselbanken, gevaarzettende demonstraties, ontwrichtende stakingen met zelfs de unieke dreiging van staking door rechters en officieren van justitie. Het gaat maar door. Deze opeenstapeling van crises verklaard hij als een teken van onvoldoende bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers om met gezag het volk te vertegenwoordigen. Het verval van het politieke systeem moet stoppen. Dit boekje is een steun in de strijd die de VPPG al sedert 1987 voert ter versterking van de lokale democratie als fundament van onze grondwettelijke democratische rechtstaat. Aanbevolen!

Scholing

De VPPG-academie is een belangrijk instituut voor lokale partijen om haar leden verder te professionaliseren, doelstellingen uit te dragen en te realiseren. Zeer belangrijk is onze workshop ‘staatsinrichting’. www.vppg.nl/academie/over-de-academie/

Voor reacties en meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl

In de volgende brief: Wat is eigenlijk de achterliggende gedachte om als lokale partij te opereren?

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien de brieven worden besproken met de leden van uw partij