Nieuwsbrief 9 mei 2018

06-06-2018

Belangrijke brief van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen aan alle raads- en commissieleden en besturen van lokale groeperingen. Over de vele redenen waarom het goed is dat u lid wordt van de VPPG

Aan alle raads- en commissieleden en besturen van lokale groeperingen.
 
De winst van ongeveer 5% voor de lokale groeperingen geeft aan dat de kiezer beseft dat hun vertegenwoordigers in de raden herkenbare mensen moeten zijn.
Dat blijkt niet alleen uit het feit dat in de raden meer lokale groeperingen verschijnen maar ook dat er meer zetels behaald worden via een voorkeur. Een prachtig resultaat wat een warme felicitatie waard is.

Voor de lokale democratie dient deze geweldige positieve trend zich in de komende jaren door te zetten. Dat is van groot belang voor het realiseren van onze grondwettelijke autonomie van de gemeenten. Om dat te bereiken is het zeer belangrijk dat de raadsleden van de lokale groeperingen zich aanmelden als lid van de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG.

Waarom? Lees dan het volgende.

De verkiezingen hebben weer eens duidelijk gemaakt dat er steeds minder vertrouwen is in de politieke landelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De grondwettelijke autonomie, onafhankelijkheid en zelfstandigheid van gemeenten moet steviger in de Gemeentewet verankerd worden. De gemeenten moeten meer beleidsvrijheid krijgen om hun specifieke gemeentelijke beleid te realiseren, zonder bemoeienis van de andere overheden.

Autonomie betekent ook dat gemeenten meer financiële mogelijkheden dienen te krijgen. Wil je als raadslid in de gemeenteraad (een autonoom bestuursorgaan) goed kunnen functioneren binnen de huidige complexe samenleving, dan kan dat niet meer als vrijetijdsvrijwilliger.
Het is een beroep zoals in het Rechtspositiebesluit is aangegeven.
Maar wel een bijzonder slecht gefaciliteerd beroep.

Nu de landelijke partijen niet alleen de wetten maken maar ook nog altijd ⅔ van alle raadszetels bezetten, nu ze in de VNG domineren evenals bij Raadslid.nu, is een sterke onafhankelijke beroepsvereniging VPPG harder nodig dan ooit.

Plasterk heeft in zijn periode als minister van BZK overleg met de VPPG geweigerd. BZK en VNG hebben bij de gemeenten actiegevoerd om de VPPG niet te erkennen als beroepsvereniging. In een gesprek met de voorzitter van de VNG bleek dat de VNG bleef volharden in hun standpunt dat de VPPG geen beroepsvereniging is maar een vereniging vergelijkbaar met een landelijke politieke partij.
Overleg bleek onmogelijk en de VNG-voorzitter Jan van Zanen adviseerde om maar naar de rechter te stappen. Aan die oproep heeft het bestuur van de VPPG invulling
gegeven. De Rechtbank Noord-Nederland heeft de VPPG uiteraard in het gelijk gesteld en uitdrukkelijk bepaald dat de VPPG een beroepsvereniging is.
Lees HIER de uitspraak

BZK en VNG voeren dus alleen overleg met Raadslid.nu. 
Deze vereniging hebben zij opgericht in 2004 met een driejaarlijkse bijdrage van € 10.000,00.
Raadslid.nu houdt kantoor bij de VNG en worden door BZK en VNG aangeprezen bij de raadsleden. Op die manier zijn de belangen van de lokale groeperingen ondergeschikt gemaakt en gehouden aan die van de landelijke politieke partijen.

In de Business case van Raadslid.nu staat dat de vereniging zich op termijn zal ontwikkelen tot een Nederlandse Vereniging van Volksvertegenwoordigers. Een dergelijke vereniging kan desgewenst via een groeimodel onderdak bieden aan leden van gemeenteraden, Provinciale Staten, Staten Generaal en van algemeen bestuurders van Waterschappen.
Een zeer onwenselijke ontwikkeling voor lokale groeperingen.

Binnenkort staat de wijziging Wet financiering politieke partijen (Wfpp), de opvolger van de Wspp,op de agenda van de Tweede-Kamer. Deze wetten bevoordelen de landelijke politieke partijen enorm bij de gemeenteraadsverkiezingen en zijn al vanaf de invoering in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet.
Er ligt een rapport van de commissie Veling met voorstellen om de Wfpp aan te passen. Namens de lokale groeperingen in de gemeenteraden wil de VPPG dat er duidelijkheid komt over een eerlijke verdeling van de subsidie en reële eisen aan lokale politieke groeperingen met betrekking tot financiering en administratie. Bij de commissie Veling heeft de VPPG uitgebreid de voorstellen op papier aangeleverd en onderbouwd. Het bestuur van de VPPG kan de belangen van de raadsleden en lokale groeperingen slechts dan succesvol behartigen als de VPPG gesteund wordt door een meerderheid van de lokale groeperingen.
Zoals door de rechter is bepaald, moet het lidmaatschap van raadsleden en commissieleden door de gemeente rechtstreeks aan de VPPG betaald worden.
Dit staat los van de fractiebijdrage ex artikel 33 lid 2 Gemeentewet!

Ook opleidingen via de VPPG-academie dient de gemeente te betalen zoals is bepaald in het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Aanmelden van leden kan via onze website

Het kan zijn dat wij nog niet alle mailadressen hebben van raads- en commissieleden. Bespreek daarom aub deze brief met uw leden. Voor de toekomst van de lokale groeperingen is het van groot belang dat iedereen hiervan op de hoogte is.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding hiervan dan kan dat via de website of via voorzitter@vppg.nl

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ing. A.J.G. (Fons) Zinken, voorzitter.