Uitnodiging ALV en Congres dd 23 juni 2018

06-06-2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en VPPG Congres Zaterdag 23 juni 2018 van 10.00 uur (inloop) tot 15.30 uur Seats2Meet Hoog Catharijne Utrecht

Congres (ook voor niet-leden): 10.30 tot 13.00 uur,
Lunch (broodjes-melk-koffie-thee) 13.00 UUR – 14.00 UUR
ALV(Alleen voor leden): 14.00 tot 15.30 uur

De kosten voor niet leden bedragen € 40,00
Leden betalen voor de hele dag € 20,00

De kosten (ook de reiskosten) voor het bijwonen van deze dag en voor de lunch kunt u, op grond van art. 33 van de rechtspositieregeling verhalen op uw gemeente.

Let op: het is geen post die via het fractiebudget wordt vergoed maar rechtstreeks via de gemeente, conform artikel 33 lid 2 Gemeentewet.

Vergeet niet om u aan te melden voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Ook in verband met de catering. 

Dat kunt u doen door het beantwoorden van deze nieuwsbrief of via secretariaat@vppg.nl .
Het bedrag dient uiterlijk 20 juni op de rekening te staan:
IBAN NL37 INGB 0000014292 t.n.v. VPPG te Tuitjenhorn.

Congres Programma:
a. Wfpp; minister BZK komt na de vakantie met een voorstel naar aanleiding van het rapport van de commissie Veling.
Voor meer informatie zie de nieuwsbrieven van 7 februari en van 23 februari 2018
b. Rechtspositiebesluit: hoe zit het nu precies met de verschillende vergoedingen voor raadsleden en commissieleden.
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
d. Discussie waarbij ook andere onderwerpen aan bod kunnen komen. Bijvoorbeeld de erkenning van de VPPG als beroepsvereniging door de rechter
- Afsluiting congres met lunch -

Agenda ALV.
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Statutenwijziging, te weten de toevoeging ANBI-status aan statuten VPPG, noodzakelijk om de ANBI status te kunnen continueren: Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
4. Jaarverslag 2017 (wordt opgestuurd op aanvraag en ter vergadering uitgereikt )
5. Financiën (stukken worden op aanvraag opgestuurd en ter vergadering uitgereikt)
a. Jaarstukken 2017
b. Begroting 2018
c. Verslag Kascontrolecommissie
d. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2017
6. Wijziging bestuur
7. VPPG Academie.
8. Rondvraag
9. Sluiting