Nieuwsbrief van 20 december 2017

20-12-2017

Ollongren wil nóg meer bevoegdheden voor burgemeester en CdK inzake integriteitschending De NOS is al druk met campagne voeren voor de landelijke partijen De positie van het raadslid volgens de Grondwet

Ollongren wil nóg meer bevoegdheden voor burgemeester en CdK inzake integriteitschending

Minister Ollongren van BZK wil onderzoeken of burgemeesters en commissarissen van de koning meer bevoegdheden kunnen krijgen als de integriteit in de gemeente in het geding is. Wie o wie krijgt dan de bevoegdheid om in te grijpen als de integriteit van de burgemeester, het statenlid, de gedeputeerden, het Kamerlid of de minister in het geding is?
Wij adviseren de minister om eerst te beginnen met een simpele aanpassing van de Kieswet en de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)


Door sterke nationalisering van het stemgedrag is de democratische functie van de gemeenteraadsverkiezingen zwak. Dat stemgedrag kan verbeterd worden door de aanbeveling uit het rapport “Lokale kiezers. Lokale Keuzes?”, ‘Geen landelijke partijen in de lokale politiek’, in de Kieswet op te nemen.
Wij zullen dit punt zeker op tafel leggen tijdens ons gesprek met de minister. Wij mochten onlangs van haar vernemen dat wij in het voorjaar van 2018 een uitnodiging van haar kunnen verwachten.

 

NOS drukt met chocoladeletters op website: "Vooral lokale partijen hebben een bedroevend niveau"

Het NOS journaal besteedde onlangs aandacht aan het onderzoek dat de NOS deed in samenwerking met de door de landelijke partijen opgerichte raadsledenvereniging Raadslid.NU. Het is een interessant onderzoek. Daar kun je best conclusies uit trekken. Maar aan het onderzoek kleven zware onvolkomenheden waardoor het voor het NOS-journaal makkelijk werd gemaakt om nepnieuws te produceren. De NOS verslaggevers opereren helaas binnen de kaders die door de landelijke politieke partijen zijn aangegeven.

Beleving
Wel is er een verschil in beleving van de functie bij raadsleden van landelijke partijen en van lokale partijen. Dat onderscheid had de basis moeten zijn van de vraagstelling in dit onderzoek. Want ongeveer ⅔ van de 8.245 raadsleden zijn lid van een landelijke politieke partij en er hebben slechts 1.645 raadsleden de enquête ingevuld geretourneerd.
Aangezien:

  1. Er niet is gekeken naar de partijlidmaatschap van respondenten
  2. Raadsleden van lokale partijen niet erg gretig zijn om mee te werken aan onderzoeken van Raadslid.Nu.

zou de dominantie van de landelijke partijen in de uitkomsten wel eens groot kunnen zijn, waardoor een vertekend beeld ontstaat. 
Om een gebalanceerd beeld te krijgen is het ook volstrekt onwenselijk om de visies van de colleges van B&W (bestaande uit bijna uitsluitend leden van de landelijke partijen) erbij te betrekken.

Overigens menen verreweg de meeste raadsleden en collegeleden dat coalitie en oppositie normaal is, terwijl dat in strijd is met onze Grondwet. Raadsleden zijn leken, en veel raadsleden weten niet wat het vrije mandaat en het dualisme inhoudt. Het is dus bijna logisch dat, zoals uit het onderzoek blijkt, de loyaliteit aan de fractie het hoogste scoort. 


Scholing
 
Bijna de helft van de ondervraagden zou ook meer scholing willen voor raadsleden. Zeer opmerkelijk want raadsleden van landelijke partijen worden – met rijkssubsidie – opgeleid. Met geld van het Rijk hebben ze zelfs complete wetenschappelijk bureau's opgetuigd. Het moge duidelijk zijn: De lokale democratie wordt ook door de mediacampagne verder verzwakt. 


Hoofdstuk II model verkiezingsmanifest: Positie raadslid volgens de Grondwet

Het gaat in de gemeenteraad altijd om zaken die de inwoners direct aangaan. Zij kiezen daarom mensen die namens de inwoners bepalen wat er moet gebeuren. Dat betekent dat de raadsleden moeten weten wat er leeft bij alle inwoners. Het College van B&W en de ambtenaren geven aan hoe het door de raad gewenst beleid gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk beslist de raad en het is ook de raad die de uitvoering controleert.

Een lokale partij met een naam is kieswettelijk verplicht tot een vereniging conform het Burgerlijk Wetboek. En in een vereniging bepalen de leden, indien die er zijn (o.a. PVV heeft geen leden), de doelstelling en de wijze waarop die wordt gerealiseerd. Raadsleden verklaren via de eed of belofte trouw aan onze Grondwet. Dat betekent dat raadsleden zonder last hun werk als volksvertegenwoordiger verrichten. Zie ook rechterlijke uitspraak over SP.
Individuele verantwoordelijkheid, aldus de rechter in de uitspraak tegen de betaling van de vergoeding aan de SP. De rechter stelt dat het principiële uitgangspunt van het vrije mandaat is, dat een ambtsdrager (raadsleden) onafhankelijk moet kunnen functioneren, ook tegenover de politieke partij die hem op de kandidatenlijst heeft geplaatst.

Dat betekent dat de verantwoordelijk van raadsleden naar kieziers toe van groter belang is dat die van raadsleden naar hun fractie toen. De kiezer heeft daarom het recht om te weten hoe zijn vertegenwoordiger in de raad denkt en welke waarden en normen hij/zij heeft. Dat noemt men waardeoriëntatie en dat is de kern van het model verkiezingsmanifest.

Daarover volgende nieuwsbrief meer uit hoofdstuk III van het manifest

Tijd en kennis van gemeenteraad onder druk

In ongeveer 40% van de onderzochte gemeenten beschikken raadsleden – volgens de raadsgriffiers – niet over voldoende tijd voor de uitvoering van hun taken. In ongeveer een op de tien deelnemende gemeenten geven griffiers aan dat gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren.

Het is, volgens het rapport van de NOS, duidelijk dat in kleinere gemeenten, waar meer raadsleden van lokale partijen zijn, de behoefte aan scholing groter is dan in grotere gemeenten. De uitkomst is logisch want in de grote gemeenten hebben leden van landelijke partijen de meerderheid en die denken dat ze weten wat hun functie is. Wij raden alle lokale partijen aan zich te melden bij onze academie@vppg.nl voor een goede onafhankelijke opleiding.

De raadsleden roepen wij op zich aan te melden als lid van de VPPG waardoor ons werk aan kracht wint ter verbetering van de lokale democratie. 
De contributie wordt door de gemeente betaald, niet uit het fractiebudget.