Nieuwsbrief oktober 2023 Waarom ben je lid van Rosmalens Belang?

06-11-2023

Op hun site staat: “ Waarom ben je lid van Rosmalens Belang? Juist een lokale partij kan zonder laatste of ruggespraak met landelijke politieke partijen opereren. Zo kunnen we leiding geven aan de lokale behoefte aan onze inwoners en hun wijken”.

Dit antwoord zal zeer veel raadsleden in de campagne gebruiken. Het bestuur van de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG vraagt ​​zich af wat dan het verschil is met een afdeling van een landelijke partij nu blijkt dat zeer veel gemeenteraden collectief lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR)?  

De gemeenteraadsverkiezingen van maart waren voor de lokale partijen een enorm succes. Het aantal raadsleden nam toe en is nu ongeveer 3700. Wel is gebleken dat er veel nieuwelingen zijn. Niet alleen voor hen maar voor alle raadsleden en commissieleden is het belangrijk om goede onafhankelijke ondersteuning te krijgen om zonder laatste ruggespraak met landelijke politieke partijen te opereren als raads- of commissielid. Immers het bolwerk van de landelijke politieke partijen is de VNG met de relevant verbonden beroepsverenigingen NGB (genootschap burgemeesters), Wethoudersvereniging (WHV), Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en Vereniging van Griffiers.

Bij de Grondwetsherziening 1983 is bepaald dat een volksvertegenwoordiger als individuele persoon is gekozen en zonder laatste zijn functie moet worden opgelost. De beide Kamers hebben vastgesteld dat elk bindend aan een raadslid nietig is. Wil je iemand met een helpen, treedt op iemand anders. In de Nederlandse bestel is het cruciaal dat raadsleden alle inwoners vertegenwoordigen (art. 7 Gemeentewet) en zonder laatste (mandaat) kunnen stemmen.

In een uitspraak van de Rechtbank (2017) staat dat de onafhankelijkheid van een raadslid van wie ook in strijd is met de uitgangspunten in het Nederlandse staatsrecht dat het individuele raadslid een individueel aangewezen bezit is.

Ondersteuning is geregeld in artikel 33 Gemeentewet en in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

In het Rechtspositiebesluit van 20 juni 2014 is opgenomen dat indien een burgemeester, wethouder of raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een beroepsvereniging, de gemeente de contributie van die beroepsvereniging vergoedt. Het gaat bij deze vergoeding voor de lidmaatschap van een landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerk.

Lid wordt is de vrije keuze van betrokkene , maar als hij of zij lid wordt van zo'n vereniging, is de vergoeding geen discretionaire bevoegdheid (geen beleidsvrijheid) van het bestuursorgaan: wie kan aantonen dat hij of zij lid is, krijgt de contributie vergoed . Door het opnemen van een juridische grondslag worden discussies in individuele gevallen voorkomen. 

Hoe anders is de praktijk

In zeer veel gemeenten hebben vanaf 2014 presidiums, griffiers of gemeenteraden effectief in strijd met het Rechtspositiebesluit en het vrije door alle raadsleden aan te melden als lid van de aan de VNG gelieerde beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Het lidmaatschap van verenigingen mag volgens het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BuPo) niet verplicht worden gesteld. Ook artikel 34 BW boek 2 (Burgerlijk Wetboek) geeft aan dat de lidmaatschap van de vereniging persoonlijk is, tenzij de statuten anders bepalen.

De raadsleden kregen niet de kans om zelf een keuze te maken tussen de onafhankelijke en door de Rechtbank erkende beroepsvereniging VPPG en het aan de VNG gelieerde Raadslid.nu (NvvR).

Het is nu van groot belang om voor 1 januari 2023 zelf te bepalen welke beroepsvereniging voor uw situatie de beste keuze is. Lid van de NVvR kost € 87,- per jaar en van de VPPG € 75,-. Dit bedrag wordt volledig door de gemeente vergoed sinds de wijziging in het rechtspositiebesluit van raadsleden.  Ter vergelijking contributie: Burgemeesters in 2021 € 450, Wethouders € 377,- ex BTW, Griffiers tussen € 363 en € 890 (afhankelijk van het aantal inwoners)

De rol van de griffiers

Op de site van de griffiersvereniging staat het volgende: “ Het belangrijkste overleg in de gemeente is de 'Driehoek'. De 'Driehoek' bestaat uit de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. De griffier vormt samen met de gemeentesecretaris van de top van de gemeentelijke organisatie ”. Kennelijk geen onzichtbare van het duale systeem. De griffier staat de raad en de door de raad ernstige commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde volgens de Gemeentewet. Hij moet onafhankelijk zijn met rechte verantwoording aan de gemeenteraad. De griffie mag niet meewerken aan een collectieve lidmaatschap en zeker niet aan dubbele lidmaatschappen. De raad niet geïnformeerd over de uitspraak van de rechter dat de VPPG wel degelijk een beroepsvereniging is, schaadt zijn onafhankelijkheid.

Met het huidige aantal leden kan de VPPG niet optimaal functioneren.

De gemeenteraad is het fundament van onze democratische rechtstaat. Maar helaas onzichtbaar door de dominantie van de landelijke politieke partijen in de media. De vele crises komen voort uit een centralistisch machtsdenken zonder zichtbare inbreng van de lokale partijen. Ook de ongrondwettelijke financiële belangen van de landelijke politieke partijen en de VNG met de gelieerde beroepsverenigingen blijven bestaan, terwijl de lokale partijen niet bereid zijn om tegenwicht te bieden via de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG.

Meldt u daarom zo snel mogelijk persoonlijk aan via www.vppg.nl of stel een vraag via info@vppg.nl 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

PS: In de volgende korte aandacht voor de kwalitatieve rol van de minister van BZK in samenwerking met de VNG om meer grip te krijgen op de lokale partijen. Met naam over de vraag waarom lokale partijen nog steeds geen subsidie ​​krijgen.