Nieuwsbrief maart 2024

06-06-2024

FORMATIESOAP

Treurspel met drie onafhankelijke machten!

De kabinetsformatie is door Informateur Prof. dr. Kim. Putters (PvdA) afgerond. Uit zijn hoge professorale hoed toverde hij het programkabinet. Dit nadat hij ‘geleerden’ gevraagd had wat onder extraparlementair kabinet wordt verstaan. Je zou verwachten dat zijn adviseurs staatsrechtelijk onderlegt waren. Immers in een democratische rechtstaat kennen we drie onafhankelijke machten. Dat moet het uitgangspunt zijn voor de bestuursstructuur.

De hoogste macht is de volksvertegenwoordigende. Landelijk is dat de Tweede-Kamer, provinciaal de Staten en lokaal de gemeenteraad. Deze machten bepalen na elke verkiezing het te voeren beleid voor de volgende jaren. De tweede macht, de onafhankelijke uitvoerende macht, geeft met verschillende mogelijkheden aan hoe het geformuleerde beleid uitgevoerd kan worden. Daaruit kiest de volksvertegenwoordigende macht wat uitgevoerd moet worden en controleert of dat ook naar wens geschiedt. Om te voorkomen dat er handjeklap is, dient de onafhankelijke Eerste-Kamer de wetten te toetsen aan de Grondwet.

De onafhankelijke rechterlijke macht is er voor mensen, instituten en bedrijven die door overheidshandelen, door medemensen of anderszins geschaad worden. 

Het voorgestelde programkabinet is nog altijd een vermenging van de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Het blijft een machtsstructuur met een coalitie en oppositie. Weliswaar een kleine stap in de richting van onze Grondwet. Maar gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen een laffe stap die in gemeenteland tot nog grotere problemen gaan leiden. De lokale partijen kunnen een basis vormen om de eis van onafhankelijkheid van de bestuurslagen te versterken. Dan dienen ze samen met de VPPG het rapport van de universiteit van Tilburg te ondersteunen. In het rapport “Lokale kiezers: lokale keuzes?” wordt geadviseerd om de landelijke partijen te verbieden mee te doen bij de gemeenteraadsverkiezingen.  

Voorstel voor aanpassing verlof politieke ambtsdragers

Voor volksvertegenwoordigers vindt het kabinet het niet wenselijk de verlofvormen uit te breiden vanwege het bijzondere karakter van het ambt. Dit omdat zij op grond van een persoonlijk kiezersmandaat worden gekozen om de bevolking te vertegenwoordigen. Het voortdurend aan- en aftreden van volksvertegenwoordigers komt de herkenbaarheid en het aanzien van de volksvertegenwoordiging niet ten goede.

Raad voor het Openbaar Bestuur

De ROB adviseert dat het regeerakkoord een startdocument moet zijn. Daarmee kan de nieuwe regering het gezag herwinnen. Daarbij pleit de ROB voor een regeerakkoord dat niet gedetailleerd en in beton gegoten is, maar waarden en prioriteiten vaststelt. De politieke context en maatschappelijke opgaven vragen om een andere bestuurscultuur en een ander regeerakkoord. Een regeerakkoord als startdocument sluit aan bij de wens van een nieuwe bestuurscultuur waarin de Tweede-Kamer nadrukkelijker een rol speelt. Het bestuur van de VPPG ondersteunt deze visie ook voor de gemeenteraad.

WhatsAppgroep

Ben je raads- of commissielid en lid van de VPPG. Wil je in contact komen met raads- of commissieleden uit andere gemeenten. Dan is onze Whatsappgroep iets voor jou! In deze groep kun je ervaringen uitwisselen, tips geven, vragen stellen aan anderen die dezelfde uitdagingen en verantwoordelijkheden hebben als jij. Je kunt ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuws op het gebied van lokaal bestuur, politiek en democratie. De Whatsappgroep is een besloten groep en wordt beheerd door het bestuur van de VPPG. Meld je aan als lid van de whatsappgroep via een mail naar secretariaat@vppg.nl met je naam, telefoonnummer en gemeente. Je ontvangt dan een uitnodiging om deel te nemen aan de nieuwe groep. We verwelkomen je graag in onze Whatsappgroep! De onafhankelijke VPPG zet zich in voor de professionalisering, belangenbehartiging en ondersteuning van raads- en commissieleden in heel Nederland.

Voor reacties en meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl 

In de volgende brief: Voorstel wijziging Kieswet.

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien deze brief ook besproken wordt met de leden van uw partij.