Nieuwsbrief januari 2023

05-11-2023

Kersttoespraak Koning

Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van alle belangen.

Centralisme is de doodsteek voor een democratische rechtstaat!

Veiligheid, hechte sociale structuren en individuele bewustwording kunnen alleen gewaarborgd worden met een goed autonoom lokaal bestuur. Het huidige  centralisme versterkt machtsstructuren met oplopende crises tot gevolg.

De toekomst ziet er voor de volgende generaties niet rooskleurig uit. De jongeren zoeken hun vertier steeds meer bij grootschalige evenementen. De nationale media domineren samen met de internationale ‘sociale’ media de ‘communicatie’. Er is een trend naar verdere vervreemdheid van de woonomgeving. En het kabinet trekt miljoenen uit om schoolgaande kinderen in Den Haag te vertellen hoe zij de landelijke politieke partijen moeten steunen als ze stemrecht krijgen. De bolwerken van de landelijke politieke partijen, waaronder de VNG met de gelieerde beroepsverenigingen, krijgen bakken subsidies. In de Haagse politieke arena kwebbelen ze dagelijks over het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 Grondwet maar in de praktijk zie je alleen maar rechtsgrensoverschrijdend gedrag.

Voor een toekomstbestendige democratische rechtstaat is versterking en professionalisering van het lokalisme een absolute noodzaak. De gemeenteraad als belangrijkste en voornaamste autonoom volksvertegenwoordigend bestuursorgaan in ons staatsbestel. Daarvoor gaat de VPPG het nieuwe jaar in.

 De nieuwe Wet Politieke Partijen (Wpp) is in strijd  met de Grondwet

Sedert de invoering van de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) in 1999 worden politieke landelijke partijen bevoordeeld bij verkiezingen. En dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 Grondwet. De VPPG heeft al vanaf 1999 tegen deze ongelijke behandeling van lokale politieke partijen geageerd en stuitte op verzet van de landelijke partijen en op de machtsbescherming door de rechterlijke macht. In 2005 heeft de Eerste- en Tweede Kamer erkend dat er ten aanzien van de lokale politieke partijen een onrechtvaardigheid in deze wet zit en verzocht, met een motie, om in de nieuwe Wfpp dit op te heffen. Minister Remkes van BZK en de opvolgers hebben geweigerd de motie uit te voeren. Momenteel krijgen de landelijke politieke partijen jaarlijks € 26.850.000 subsidie.

In 2018 is het Kennispunt lokale partijen ingesteld door BZK. Onder het toezicht van BZK heeft dit Kennispunt tot taak om de bestuursleden, vrijwilligers en leden van lokale partijen te ondersteunen bij de inrichting van verkiezingscampagnes en het werven en selecteren van kandidaat-volksvertegenwoordigers. De minister is voornemens om het Kennispunt de komende jaren verder te professionaliseren en stelt daarvoor in de periode 2020–2024 jaarlijks € 350.000 extra beschikbaar.

Hiermee wordt de ondersteuning van decentrale partijen geïntensiveerd. Deze ervaring zal vervolgens worden benut bij de beantwoording van de vraag hoe de ondersteuning van decentrale partijen structureel kan worden vormgegeven in de nieuwe Wpp. Er komt dus geen subsidie voor lokale partijen aldus de minister van BZK in haar brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 21 november 2019.

Deze ondergeschiktheid van lokale partijen aan BZK en de Tweede Kamer is een ongekend machtsvertoon. Het bestuur van de onafhankelijke VPPG vindt dat dit het bestaansrecht van lokale partijen ondermijnt.   

Opmerkelijke onzin op het NOS journaal

In de Tweede Kamerleden is in 2022 bijna 5000 moties ingediend. Dat zijn er meer dan de ruim 4400 die in 2021 werden ingediend. Eén verklaring is dat er steeds meer politieke fracties bij zijn gekomen in de Tweede Kamer. De profileringsdrang heeft niets te maken met het aantal fracties maar met de individuele kwaliteit van de Kamerleden die zich willen profileren met optredens in de media. 

Nieuwe versie van de ambtseed

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bruins Slot van BZK dat ambtenaren in de nieuwe eed moeten beloven dat ze in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect. Het zou haar sieren als zij het goede voorbeeld geeft.

Voor reacties en meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl

In de volgende brief: Uitgebreid aandacht voor onze actie bij BZK