Nieuwsbrief februari 2023

23-01-2024

Prof. mr. dr. A.Q.C. (Twan) Tak is op 80 jarige leeftijd overleden. Hij was zeer betrokken bij de activiteiten van de VPPG. Het is een groot verlies voor de lokale democratie en voor onze strijd voor een grondwettelijke rechtstaat.

 

In november 2009 heeft hij in een zeer uitvoerig rapport de basis gelegd voor de procedure die de VPPG samen met 10 raadsleden heeft gevoerd tegen de Staat over rijkssubsidie voor lokale partijen. Hij concludeerde: “Een afstraffing door de rechter van het ernstig ondemocratische en ongelijke systeem van subsidiëring van politieke partijen kan onder de Raad van State als in deze hoogste bestuursrechter in Nederland niet worden verwacht. Duidelijk blijkt, dat de Raad van State (ook hier) de Rijksoverheid wenst te steunen en niet wil weten van discriminatie of ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. Dat de Minister zich hier even gaarne als onterecht op beroept, behoeft  geen betoog. Om die reden lijkt het aanbeveling te verdienen dat eventuele procedures niet (alleen) door de VPPG worden gevoerd, maar (tevens) door natuurlijke personen, liefst burgers uit de Unie die niet uit Nederland afkomstig zijn, doch wel hier kiesrecht hebben voor de gemeenteraad”.

In opdracht van de VPPG trok Prof. Tak in 2009 door het land met de Workshop “Aan het hoofd van de gemeente staat de raad!”.

Raadsleden zijn inderdaad democratisch gekozen mensvertegenwoordigers. Wat wil dat echter precies zeggen: wat is een mensvertegenwoordiger, en wat is democratie?

Ik hoop, dat het nu niet te moeilijk voor u wordt, maar de eerste les voor iedere mensvertegenwoordiger en voor iedere bestuurder behoort nu eenmaal een inleidend lesje te zijn in het staatsrecht. Het laatste lesje trouwens ook: pas als men al deze lesjes naar behoren kent, hoort men losgelaten te mogen worden op de medeburgers om daar macht, of liever: gezag over uit te oefenen. Maar helaas blijken onze bestuurders en mensvertegenwoordigers dit lesje helemaal niet meer te kennen. Het staatsrechtelijk niveau van ons landsbestuur en gemeentebestuur is nog nooit zo in- en indroevig geweest als in dit derde millennium. Een grondig college voor iedere aankomende, maar ook zittende politicus in ons staatsrecht is dan ook dringend nodig, In dit land kunnen we ons zelfs niet langer onttrekken aan de vraag, of we nog wel een democratische rechtsstaat zijn, of dat alle recht ons door de vingers aan het glippen is. Zo ernstig, en niet anders, staan wij er voor”.

Nu zijn wij 14 jaren verder en is de wereldwijde gepropageerde democratische rechtstaat voor zeer veel mensen een bestuurlijk moeras.

Scholing

De VPPG-academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar leden verder te professionaliseren, doelstellingen uit te dragen en te realiseren. Zeer belangrijk is onze workshop staatsinrichting. https://vppg.nl/academie/over-de-academie/

Kiesdrempel

Met stijgende verbazing heeft het bestuur de aankondiging gelezen over de gedachte om de kiesdrempel lokaal in te voeren. De huidige Kieswet kent al kiesdrempels en die zijn in strijd met artikel 4 Grondwet. Toekomstbestendigheid betekent niet het handhaven van politieke partijen als opvolgers van de standsorganisaties uit de Middeleeuwen. Dat is absoluut niet wat Thorbecke en Buijs wilden met de huidige Grondwet. Door het opnemen van politieke verenigingen in de Kieswet en het toepassen van kiesdrempels is gekozen voor een machtsstructuur en dat is in strijd met de democratische rechtstaat. Beperkingen of uitzonderingen gelden alleen dan als die voor iedere kandidaat dezelfde zijn.

Uitgebreide brief aan minister van BZK mevr. Mr. Drs. H.G.J. Bruins Slot

BZK heeft een heldere en duidelijke rechterlijke uitspraak aan de laars gelapt. Het kabinet hecht er aan dat de overheid transparant en open is. 

Derhalve verzoekt de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG:

  1. Intrekking van het Artikel 3.3.4. Beroepsvereniging van het Rechtspositiebesluit Geldend van 01-01-2019 t/m heden inclusief de toelichting vanwege strijdig met Grondwet en Gemeentewet;
  2. Herstel Besluit met het Artikel 13 van het Besluit van 20 juni 2014 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden inclusief de toelichting;
  3. VPPG erkennen als beroepsvereniging conform de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland (bijgevoegd) en derhalve erkennen als overlegpartner;
  4. Gelijke behandeling ten aanzien van een jaarlijkse subsidie conform de regeling die getroffen is met de aan de VNG gelieerde beroepsvereniging NVvR;
  5. Schadeloosstelling door de mis gelopen contributies en subsidies over de jaren 2014 t/m heden groot € 4 miljoen (gebaseerd op de jaarlijks toegezegde subsidie aan de NVvR van € 500.000,  en de meer dan 150 gemeenteraden die in strijd met de Wet collectief werden aangemeld als lid van de NVvR.

Voor reacties en meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl

In de volgende brief: De spookprovincie bij de verkiezingen!

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien de brieven worden besproken met de leden van uw partij