Nieuwsbrief 9 juli 2018

05-08-2018

De minister van BZK, het bestuur van de VNG en VvG (de vereniging van griffiers) handelen sinds 2014 in strijd met het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden

 

In de toelichting op artikel 13 van het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden staat duidelijk dat het lid worden van een landelijke beroepsvereniging de vrije keuze is van het raadslid en commissielid. Een raads- of commissielid kan dan kiezen uit een van de twee beroepsverenigingen:

  1. De door VNG opgerichte Raadslid.nu of
  2. de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG

De VPPG is in 1987 ontstaan vanuit de roep van de lokale groeperingen naar een onafhankelijke belangenbehartiger. Met als kernactiviteiten de professionalisering van de raadsleden en versterking van de autonome positie van de raad in de lokale democratie.

Raadslid.nu is pas in 2004 opgericht op instigatie van de VNG. Via het Actieprogramma Lokaal Bestuur, een initiatief van VNG en BZK, kreeg Raadslid.nu een drie-jarige subsidie van
€ 10.000,- per jaar.
Raadslid.nu werkt innig samen met de VNG en de VvG. Beiden zijn gevestigd en houden kantoor bij de VNG, het bolwerk van de landelijke politieke partijen.
De innige samenwerking met de VvG heeft geleid tot vergroting van hun ledenaantal. Zo werden door de raadsgriffiers - zonder medeweten van raadsleden - gehele gemeenteraden lid gemaakt van Raadslid.nu.
Dat getuigt niet alleen van weinig respect voor het individuele raadslid en commissielid, het is flagrant in strijd met het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden want er is geen sprake van een vrije keuze van de raadsleden en de commissieleden voor Raadslid.nu.

Raadsgriffiers
Ook werken veel griffiers mee aan het benadelen van de VPPG door – net als BZK en VNG - te doen alsof de VPPG geen beroepsvereniging is. 

Een gesprek hierover met de voorzitter van de VNG, de heer van Zanen, had als resultaat dat hij ons, het bestuur van de VPPG, naar de rechter verwees om ons gelijk te halen. Op de VNG hoefden we niet te rekenen, dat was wel duidelijk.

Nu ook de rechter klip en klaar heeft vastgesteld dat de VPPG een beroepsvereniging is conform het Rechtspositiebesluit, zou je mogen verwachten dat VNG, BZK en de VvG respect tonen en dit bekend maken aan alle gemeenten en aan alle raadsleden en commissieleden.

Helaas.

Ondanks herhaald verzoek heeft de VvG dat geweigerd. Ook de minister van BZK heeft het geweigerd en de VNG heeft aangegeven dat zij zich niet kunnen verenigen met de uitspraak van de rechter.
Maar dat is even hun probleem. 

Wij leven immers nog steeds in een rechtsstaat.

Voor welke beroepsvereniging kiest u als lid van een lokale groepering? Denkt u dat uw belangen het beste behartigd worden door de landelijke politieke partijen, meldt u zich dan aan bij Raadslid.nu.
En anders meldt u zich aan bij de VPPG.

De VNG heeft in een brief aan de gemeente Ommen al aangegeven dat zij van plan zijn om in de toekomst, in de nieuwe harmonisatie- en moderniseringsslag voor de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers (3e tranche) de eisen voor de beroepsverenigingen stringenter te formuleren.
Wij kunnen niet anders dat hierin een zoveelste poging zien om de VPPG alsnog buiten spel te zetten en Raadslid.nu te bevoordelen.
Maar zover is het nog lang niet. 

Visie VPPG, de Grondwet als basis
Het bestuur van de VPPG kiest voor een toekomst van Bottom up ordening & sociale cohesie. Vanuit het centrale niveau worden dan alleen nog de algemene kaders gesteld, het is dan aan de lokale samenleving om deze ‘plaats-eigen’ in te vullen. Zo heeft de wetgever het in de Grondwet bedoeld.  
Indien dit ook uw uitgangspunt is, dan bent u van harte welkom als lid van de VPPG.
Op deze wijze kunnen de lokale groeperingen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners in het bestuur en in de politiek.