Nieuwsbrief 7 februari 2018

27-02-2018

Het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wfpp / De invloed van de ambtenaar op de wethouder / Vervolg kwestie: toegang pers tot de raadsvergaderingen en tot slot een quote van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak

Eindrapport van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Een belangrijke conclusie en aanbeveling in het eindrapport: 
“Vanwege het belang van de lokale democratie is een eigen benadering van de lokaal actieve partijen gewenst, ook waar het gaat om subsidie van overheidswege. De commissie adviseert een aanpassing van het subsidiestelsel dat daartoe strekt en dat tegelijk ook de landelijke partijen voor hun taken meer financiële armslag verschaft. Geadviseerd wordt om subsidie toe te kennen aan alle deelnemers aan de verkiezingen voor de gemeenteraden die ten minste één zetel halen. Dit geldt zowel voor de lokale partijen als de afdelingen van de landelijke partijen.”

Het bestuur van de VPPG is blij dat de commissie goed geluisterd heeft naar onze inbreng. Maar gelet op de brief van de minister van BZK van 1 februari 2018 aan de Tweede-Kamer die alleen gaat over buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen, is het duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is voor de beroepsvereniging VPPG voordat de aanbeveling kracht van wet wordt. Strijden kost geld! Ondersteun dus ook de VPPG door lid te worden. 

De minister is voornemens om kort na het zomerreces van 2018 een integrale kabinetsreactie op het rapport te geven.

Wij gaan ook daarmee aan de slag.
In de volgende nieuwsbrieven meer informatie over de door de commissie voorgestelde wijze van uitvoering en de hoogte van de subsidie.


Invloed van ambtenaar op wethouder 

In hoeverre beïnvloedt u als ambtenaar uw wethouder?
En hoe beïnvloedt de wethouder u? 

In dit onderzoek, uitgevoerd door professor dr. C.F. van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met vaktijdschrift Binnenlands Bestuur en trainee-organisatie Disgover, wordt gekeken in hoeverre de politieke voorkeur en betrokkenheid van de ambtenaar van invloed is op de samenwerking met wethouders en of de politieke kleur van de wethouder doorwerkt in de dagelijkse praktijk van de ambtenaar.

Vanuit het oogpunt van ons duale stelsel is het bestuur van de VPPG zeer benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek. Zodra het rapport verschijnt zullen wij daarover rapporteren.


Vervolg op de kwestie 'Toegang van de pers tot de raadsvergaderingen'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren trokken aan de bel bij de VNG en het Genootschap van Burgemeesters over de toegankelijkheid van gemeenteraadsvergaderingen.

Het bestuur van de VPPG is van mening dat de raadzaal niet het domein is van een burgemeester. Het is de plaats waar de dienaren van het volk, de raadsleden, namens de inwoners het beleid uitstippelen en de uitvoering door burgemeester en wethouders controleren. 
Dus de media hoort dáár te zijn, in die raadszaal waar het allemaal gebeurt. Dáár horen ze de democratie te bewaken en over wat er dáár gebeurt horen ze te rapporteren naar de burgers. 

Maar de pers lijkt zijn kompas kwijt te zijn.
Weten ze niet meer wat 'nieuws' is? En vrije nieuwsgaring? En democratie? 

Het wordt hoog tijd dat de vereniging van journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren meer aandacht gaan schenken aan de autonomie van de gemeenteraden. De huidige berichtgeving gaat geheel voorbij aan het grondwettelijk vrije mandaat van volksvertegenwoordigers.
De journalisten opereren volgens de Nationale Bijenstrategie.
Weten ze dat bijen met uitsterven worden bedreigd? 
 

Quote Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak
"Een aparte, niet-departementale begroting past veel beter bij de positie die de Rechtspraak heeft als onafhankelijke staatsmacht in onze rechtsstaat. Het kan niet zo zijn dat als de minister krap bij kas zit, de financiering van rechtspraak in de knel komt’.

Volgens Frits Bakker is het dus de hoogste tijd om de rechtstatelijke waarborgen in ons land verder te verbeteren.