Nieuwsbrief 5 oktober 2018

29-09-2019

Minister Ollongren van BZ weigert om in gesprek te gaan met de VPPG. Zij is voornemens om kort na het zomerreces een integrale kabinetsreactie op het rapport van de commissie Veling aan te bieden.

Overleg met minister Ollongren

In de brief van 10 november 2017 heeft het bestuur van de beroepsvereniging VPPG de minister gevraagd of er op korte termijn een mogelijkheid was voor een kennismakingsgesprek. Bij brief van 12 december 2017 heeft zij gemeld dat het bestuur in het voorjaar van 2018 uitgenodigd wordt. Tot heden heeft zij daaraan geen uitvoering gegeven. Daarom een vervolgbrief.

Hebben lokale groeperingen ook een mening?

Na de vakantie staan belangrijke onderwerpen op de agenda van de Staten-Generaal. Dat zijn onder andere de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel en de verkiezing/benoeming van de burgemeester. Dit alles raakt de lokale democratie. Het is daarom de plicht van raadsleden om ook bij deze wetswijzigingen de belangen van de inwoners te waarborgen. Hierover worden regionale bijeenkomsten georganiseerd zodat de beroepsvereniging VPPG ook de visie van de lokale groeperingen kan vertolken in het overleg met de Staten-Generaal.

De Wfpp
Een commissie onder leiding van Kars Veling (CU) heeft rapport uitgebracht over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). In de vorige nieuwsbrief hebben we kort aandacht besteed aan dat rapport. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voornemens om kort na het zomerreces een integrale kabinetsreactie op het rapport van de commissie aan te bieden.

Rapport ‘De Tussenstand’

De staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Remkes (VVD) heeft opdracht gekregen om het parlementair stelsel en de parlementaire democratie door te lichten en zo nodig aanbevelingen te doen om het geheel toekomstbestendig te maken. In een brief van 13 april 2016 aan de voorzitter van de Tweede-Kamer, de voorzitter van de Eerste-Kamer en de leden der Staten-Generaal, heeft het bestuur van de VPPG de zorg uitgesproken dat ook nu weer te zeer gekeken zal worden naar commissieleden uit de gevestigde landelijke politieke structuren. Wat neerkomt op de door velen vaak gebezigde uitdrukking: ‘de slager keurt zijn eigen vlees’.

Helaas is die vrees waarheid geworden. Van de acht commissieleden zijn er zes van een landelijke politieke partij afkomstig en de overige twee zijn professoren uit hun circuit. Uit het rapport ‘De Tussenstand’ blijkt het centralistisch denken en het behoud van de macht van de landelijke politieke partijen. Aan de lokale democratie, als fundament van onze democratische rechtstaat, wordt geheel geen aandacht besteed. Dat voorspelt niet veel goeds voor het eindrapport.
De Haagse kaasstolp blijft intact.

 

Uit onderzoek in opdracht van VNG magazine blijkt dat lokale partijen diep verdeeld zijn over direct kiezen van een burgemeester.

 

********************  UIT DE PRAKTIJK  ***********************

Zindelijk lokaal bestuur?
 
De minister heeft de burgemeester bij wet tot hoeder van integriteit gemeentebestuur gemaakt omdat hij boven alle partijen zou staan. Zie artikel 170 Gemeentewet.
Toch komt het vaak voor dat de (in dit voorbeeld) VVD burgemeester het toelaat dat de VVD fractievoorzitter de voorzitter is van de commissie die de functioneringsgesprekken met de burgemeester voert. 
We weten allemaal dat de slager die zijn eigen vlees keurt, het ons-kent-ons en de voor-wat hoort-wat-praktijken tegen alle regels van het staatsrecht en democratie in gaan en corrupt bestuur in de hand werkt.
De VVD fractievoorzitter in dit voorbeeld doet al jaren verwoede pogingen om voor de VVD in de Tweedekamer te komen. En daar heeft hij aanbevelingsbrieven nodig, het liefst - uiteraard - van VVD partijbonzen zoals: burgemeesters.

Wat vind u hiervan? 
Denkt u nog dat deze burgemeester kritisch zal worden bekeken op zijn (onafhankelijk) functioneren?
Hoe treedt u op als lokale partij in deze? 
(Reageren kan op onze facebookpagina)