Nieuwsbrief 31 juli 2019

03-02-2020

Minister Ollongren heeft ook geen boodschap aan de grondwettelijke vrijheid van vereniging

Nadat de minister de subsidiering van lokale partijen op de lange baan schoof - wat in strijd is met artikel 4 van de Grondwet, lapt zij ook artikel 8 GW - het recht tot vereniging - aan haar laars.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft in de uitspraak van de meervoudige kamer van 12 juli 2017 beslist dat de vakvereniging VPPG een beroepsvereniging is op basis van artikel 13 lid 3 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
In februari 2018 heeft de gemeenteraad Ommen de VNG uitleg gevraagd over de toepassing van dat artikel 13. Minister Ollongren en de VNG hebben geen boodschap aan de beslissing van de Rechtbank Noord-Nederland. Dat blijkt overduidelijk uit het antwoord aan de gemeenteraad van Ommen.
Daarin staat het volgende:

“NB: In de nieuwe harmonisatie en moderniseringsslag voor de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers (3e tranche), worden door BZK de eisen voor de beroepsverenigingen mogelijk stringenter geformuleerd”.

Minister Ollongren werkte kennelijk met de VNG aan een nieuwe tekst om de onafhankelijke vakvereniging VPPG uit te sluiten. Op 15 oktober 2018 is hun list geopenbaard in de 3de tranche. In artikel 3.3.4. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers staat het volgende:  

“Indien een raadslid als zodanig lid is van een voor ieder raadslid toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging, wordt de contributie van die beroepsvereniging ten laste van de gemeente vergoed, tenzij het college van burgemeester en wethouders van oordeel is dat de activiteiten van de vereniging onvoldoende invulling geven aan het in de eerste volzin bedoelde doel”.

Dit besluit is in strijd met artikel 8 Grondwet (het recht tot vereniging). Immers, raadsleden hebben het recht om lid te worden van een beroepsvereniging die bij hun opvatting past. Alleen een rechter kan een vereniging verbieden. Staatsrechtelijk is het college van B&W als uitvoerende macht ondergeschikt aan de gemeenteraad. Het college mag nooit een bevoegdheid krijgen om raadsleden te beperken in hun rol als volksvertegenwoordiger en in hun keuze hoe zij die functie het beste zonder last (artikel 27 Gemeentewet) kunnen uitoefenen. Deze acties van minister Ollongren en VNG ondermijnen de democratische rechtstaat. Met forse nadelige gevolgen voor de lokale politieke partijen.
___________________________________________________________________________________________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VPPG, de heer Fons Zinken, telefoon 0475-410205.
De onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden behartigt de belangen van raadsleden van plaatselijke politieke groeperingen.