Nieuwsbrief 2de helft november 2022

22-01-2024

Als het aan D66 ligt, wordt het voor OM makkelijker om een politieke partij te verbieden wanneer die de rechtsstaat ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen.

Lokale partijen onder een vergrootglas?

Niet alleen D66 wil het verbod op politieke partijen regelen via de voorgenomen Wet op de Politieke Partijen (WPP). Een nieuwe wet waarin bestaande regels uit andere relevante wetgeving zoals de Kieswet en de hele Wfpp wordt opgenomen. Hierin wil het kabinet ook verdere eisen stellen aan de organisatie en inrichting van politieke partijen. In het uiteindelijke wetsvoorstel voor de WPP zal het kabinet dieper ingaan op de exacte definiëring van het partijverbod, aldus de vorige minister Ollongren (D66) van BZK.

Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA)

Dat voorspelt voor de lokale partijen niet veel goeds. Immers Ollongren en de huidige minister Bruins Slot hebben bewezen om alleen inspraak en overleg te accepteren van de door de landelijke partijen gedomineerde VNG met haar gelieerde beroepsverenigingen. Zij volgen de lijn van hun voorganger Plasterk die in 2016 schriftelijk het verzoek van de VPPG om deel te nemen aan het ORDPA afwees. De reden is, aldus Plasterk, dat de VPPG een verzameling van lokale groeperingen is die samen een landelijke politieke vereniging vormen. En met die politieke partij VPPG vormt de VPPG een tegenwicht tegen de landelijke politieke partijen. De VPPG heeft een politiek doel. En als beroepsvereniging mag dat niet. Deze opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken hanteert BZK en VNG nog steeds. Zij handelen daarmee bewust in strijd met de vrijheid van vereniging (art.8 Gw) en schenden de integriteit van hun ambt.

De onafhankelijke beroepsvereniging VPPG!

Nee, wij zijn geen politieke partij/groepering. De rechter bepaalde in de uitspraak in de zaak Weststellingwerf als volgt: “In het woordenboek Van Dale wordt 'beroepsvereniging' omschreven als een vereniging van personen die eenzelfde beroep uitoefenen. De vereniging bestaat blijkens haar statuten uit leden die allen het beroep van raadslid uitoefenen. Dat de VPPG zich met name richt op raadsleden die lid zijn van een lokale politieke partij maakt dit niet anders. Daarbij is relevant dat de politieke kleur van de lokale politieke partij voor het lidmaatschap niet van belang is. Er is geen gemeenschappelijk programma en er zijn geen gemeenschappelijke standpunten. Anders dan verweerder (College B&W Weststellingwerf) meent is daarom naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een politieke organisatie”. Minister Ollongren en de VNG zochten hierna een nieuwe stok om de VPPG niet te accepteren als beroepsvereniging. Die kwam met de formulering in het Rechtspositiebesluit 2019. De VPPG is niet voor ieder raadslid toegankelijk. Met dezelfde kromme en schandelijke redenering zijn alle verenigingen niet voor iedereen toegankelijk. Een christen voelt zich misschien meer aangetrokken door de CNV dan de FNV. En een kiezer heeft keuzes uit veel verenigingen. Maar een raadslid mag volgens de minister en de VNG alleen maar kiezen voor de aan de VNG verbonden NVvR. Hier is niet alleen sprake van strijd met het Rechtspositiebesluit maar vooral is er in veel gemeenten een ongelijke behandeling met flinke financiële gevolgen voor de VPPG. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraden onvoldoende worden ondersteund door griffiers. In de bijgevoegde uitspraak heeft de Rechtbank Limburg nog eens duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad geen bevoegdheid heeft om zich te bemoeien met de keuze van raadsleden voor een beroepsvereniging.

Invloed van raadsleden van Lokale partijen is nu verwaarloosbaar!

De lokale partijen vormen een derde deel van alle raadszetels. Willen ze invloed hebben op de provinciale en landelijke politiek, zullen de raadsleden van lokale partijen nog eens goed moeten nadenken over het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Op 31 december 2020 waren 4181 raadsleden collectief en 270 individueel aangemeld bij de aan de VNG gelieerde NVvR. Deze vereniging krijgt ook jaarlijks tonnen subsidie en zetelt in het gebouw van de VNG. Mochten de lokale volksvertegenwoordigers denken dat de VNG hun belangen het beste kan dienen dan zullen ze daarin teleurgesteld blijven. De VNG is te zeer gelieerd aan de politieke landelijke partijen. Die afhankelijkheid van de politieke landelijke verenigingen heeft er onder andere toe geleid dat er nog steeds geen subsidie is voor lokale groeperingen. De Tweede Kamer heeft beslist dat de subsidie aan landelijke partijen wordt verhoogd met € 9 miljoen. De lokale partijen krijgen niets. Zij moeten tevreden zijn met het door BZK opgerichte kennispunt voor lokale partijen. Ook is de VNG door hun verwevenheid onvoldoende krachtig om de lokale democratie te versterken.

Onze inzet

Om de inwoners goed te kunnen vertegenwoordigen ontbreekt het de raadsleden in deze ingewikkelde samenleving aan voldoende faciliteiten. De leden van de landelijke partijen krijgen zeer veel faciliteiten via de Wfpp, gratis media-activiteiten, voorrang bij benoemingen enz. Daarbovenop nog extra middelen via de gemeenten zoals fractie-ondersteuning en budgetten voor opleidingen. En de lokale partijen zitten via het door de minister ingestelde en gefinancierde kennispunt aan de leiband van BZK. Ze mogen niet zelf kiezen waarvandaan zij hun informatie halen om kandidaten op te leiden. Via de Wfpp krijgen landelijke politieke partijen subsidie voor het opleiden van hun kandidaten. Ook krijgen zij een forse subsidie voor onderzoek via hun wetenschappelijke bureaus. De onafhankelijke VPPG zet zich al sedert de oprichting in voor versterking van de lokale democratie. Het bestuur hecht zeer veel waarde aan het rapport “Lokale kiezers: lokale keuzes?” waarin de minister van BZK werd geadviseerd om de landelijke partijen te verbieden mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl

In de volgende brief: Kerstboodschap.

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien de brieven worden besproken met de leden van uw partij