Nieuwsbrief 23 februari 2018

27-02-2018

Over het verkiezingsmanifest van BRUG-M in de gemeente Meerssen / Over de subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen / en een quote over dictators en democraten om over na te denken

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen komt op stoom

VPPG-voorzitter Fons Zinken was te gast bij de lokale groepering BRUG-M in de gemeente Meerssen.
Op hun verkiezingsbijeenkomst presenteerden zij de kandidaten en hun verkiezingsmanifest. Op de foto hier boven laten zij zien hoe ze op een heel aansprekende manier invulling geven aan hun kernwaarden  verbinding, duurzaamheid, openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en moreel besef.


Subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen
De Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Wfpp) adviseert om 6,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor lokale groeperingen en gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen. (Document downloaden)

De commissie stelt voor om subsidie toe te kennen aan alle deelnemers aan de lokale verkiezingen die ten minste één zetel halen, dus zowel de lokale partijen als de afdelingen van de landelijke partijen.

De hoogte van het subsidie bedrag zou gerelateerd moeten zijn aan het aantal inwoners van de gemeente.
Door de hoogte van het subsidiebedrag te verbinden aan de grootte van gemeente geeft dit bedrag uitdrukking aan de zwaarte en complexiteit van de taak waar partijen en afdelingen in hun gemeenten voor staan.

De commissie is van mening dat bureaucratie kan worden voorkomen door de verdeling van de subsidie van 6,8 miljoen euro te verstrekken via het Gemeentefonds. Aan dit fonds zouden bedragen kunnen worden toegevoegd op basis van het aantal inwoners in een gemeente of provincie, zoals al vermeld.
Vervolgens kunnen er in een bestuursakkoord nadere afspraken tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten anderzijds worden gemaakt over de manier waarop de subsidie verdeeld wordt.

Aangezien de taken van de partijen in het gemeentelijk bestuur aanzienlijk omvangrijker zijn dan die van de partijen in het provinciaal bestuur, ligt het voor de hand dat het overgrote deel van de nieuwe subsidie naar de partijen en afdelingen in het gemeentelijk bestuur zal gaan.

Het bestuur van de beroepsvereniging VPPG is van mening dat de verdeling aan lokale partijen en landelijke partijen dient te geschieden op basis van het aantal uitgebrachte stemmen op de lijst die minstens een zetel heeft behaald.

Wij nemen als voorbeeld: de verkiezingen in Meierijstad 2017
Subsidie Meierijstad:79.980 inw.; 79980 : 17.000.000 X € 6.800.000 = € 31.991,96.

In 2017 zijn er 25883 geldige stemmen uitgebracht. Per stem krijgt iedere groepering € 1,24.
Jaarlijkse subsidie per partij is dan:

  • Team Meierijstad (TEAM): 7.276 stemmen = € 8.993,30 (11 zetels)
  • CDA: 6.496 stemmen = € 8.029,20 (9 zetels)
  • VVD: 2.482 stemmen = € 3.067,80 (3 zetels) SP: 2.475 stemmen = € 3.059,15 (3 zetels)
  • Hart voor Schijndel: 1.975 stemmen = € 2.441,14 (3 zetels) Blanco lijst 7: 1.491 stemmen = € 1.842,90 (2 zetels)
  • P.v.d.A.: 1.435 stemmen = € 1.773,69 (2 zetels)
  • D66: 1.205 stemmen = € 1.489,41 (1 zetel)
  • Gemeentebelang Meierijstad: 1.048 stemmen = € 1.295,35 (1 zetel).


Het VPPG-bestuur is van mening dat de verdeling van de subsidie door het aantal kiezers moet worden bepaald en niet door het aantal leden van de partij zoals de commissie voorstelt. 

Om over na te denken 
Quote van John J. Mearsheimer, hoogleraar aan de Universiteit van Chicago: 
Leiders van westerse democratieën liegen meer dan dictators. Zij hebben de leugen nodig om hun kiezers te misleiden. Dictators hebben andere middelen om aan de macht te blijven.
(Uit de Volkskrant)