Nieuwsbrief 16 februari 2018

27-02-2018

Zonder goede rechtspraak geen sterke rechtstaat / Landelijke partijen gaan undercover de lokale verkiezingen in / Over het rapport van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiëring politieke partijen en de link naar het artikel bij de afbeelding

Zonder goede rechtspraak geen sterke rechtsstaat
De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat onder druk.
Dit zei Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak in een deskundigendebat over de staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer.

De 3 staatsmachten, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht en moeten samenwerken aan de versterking van de rechtsstaat, zei hij.
De griffierechten voor reguliere rechtspraak zijn veel hoger dan de werkelijke kosten ervan. De Raad vindt dat de griffierechten omlaag moeten en dat regering en parlement het gebruik van rechtspraak moeten stimuleren, laagdrempeliger moeten maken. Ook moet de rechts sprekende macht de verantwoordelijkheid nemen om reguliere rechtspraak aantrekkelijk te houden voor iedere rechtzoekende, bijvoorbeeld door de doorlooptijden beter af te stemmen op de verwachtingen van rechtzoekenden.

Een 2e punt van zorg is de onafhankelijkheid van de Rechtspraak. ‘Die staat onder druk, en daarmee ook de kwaliteit van rechtspraak’, zegt Sterk. De wetgeving die de bekostiging van de Rechtspraak regelt, had als doel de financiering van rechtszaken te onttrekken aan het politieke proces. In de praktijk is het inmiddels zo dat begrotingsproblemen van het ministerie van Justitie en Veiligheid steeds meer leidend zijn bij de financiering van de Rechtspraak, zei Sterk. ‘De Raad voor de rechtspraak vindt dat deze praktijk in strijd is met de bedoeling van de wet en de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aantast.
Lees het artikel


Landelijke partiijen gaan undercover de lokale verkiezingen in

Nu de lokale partijen hun opmars doorzetten gaan de landelijke politieke partijen infiltreren. Dit is een ernstige vorm van misleiding van de kiezers.
Bijna alle landelijke partijen hebben statutair vastgelegd dat leden lokaal geen kandidaat mogen zijn bij een lokale partij als ook de landelijke partij meedoet in die gemeente. Overtreding van deze regel had in het verleden niet altijd als gevolg dat leden werden geroyeerd.
Elk lid levert immers subsidie op via de Wet financiering politieke partijen (Wfpp).

Nu ‘Lokaal’ booming is, krijgen de leden van landelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen toestemming om onder een andere (lokaal klinkende) naam mee te doen. Volgens een artikel in Trouw kunnen bij de PvdA de leden op die lokale lijsten van de partijen, ook gewoon rekenen op PvdA-ondersteuning, zoals scholing en andersoortige bemoeienis.
 
De Kieswet is op zichzelf al in strijd met de Grondwet als het gaat om het vrije mandaat van de raadsleden en om de eis dat een gemeenteraad autonoom is. Alleen daardoor kan de Kiesraad deze rare constructies goedkeuren. Met als gevolg dat de infiltratie van landelijke partijen verder voortwoekert in het lokaal bestuur.Alleen gaan die partijen nu vermomd als lokale partijen de verkiezingen in, waardoor de ondermijning van de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van de gemeenteraden nog een stukje verder ondermijnd worden.

De VPPG ondersteunt in deze de oproep van de heer Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak, dat de 3 onafhankelijke staatsmachten moeten samenwerken aan de versterking van de rechtsstaat. Zij kunnen ervoor zorgen dat de Kieswet wordt gecorrigeerd en dat de democratie wordt versterkt.


Het rapport van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen

De totale subsidie voor de lokale partijen komt uit op een bedrag van bijna 2,8 miljoen euro. De gemiddelde lokale partij zal dan circa 3500 euro aan subsidie gaan ontvangen. Aldus de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Wfpp).
De commissie heeft geconstateerd dat de politieke partijen op lokaal niveau in de huidige Wfpp niet in aanmerking komen voor subsidie. Deze dubbele ongelijkheid, waarbij voor landelijke partijen wel overheidssubsidie beschikbaar is, maar niet voor de lokale politieke partijen, is volgens de commissie niet te verdedigen.

Waar de subsidie voor de Kamerzetels in totaal 6,2 miljoen euro bedraagt, moet voor het lokale niveau moet het totale subsidiebedrag gelijk zijn aan dat voor het nationale niveau.

In 2014 werd ongeveer 65% van de raadszetels bezet door de lokale afdelingen van de landelijke partijen en 35% door de lokale partijen. Dit betekent dat van deze 6,2 miljoen euro ruwweg ruim 4 miljoen euro ten goede zal komen aan de lokale afdelingen van de landelijke partijen en bijna 2,2 miljoen euro aan de lokale partijen. De lokale partijen krijgen hier bovenop een bedrag van 575.000 euro voor hun leden.
De landelijke partijen ontvangen op nationaal niveau al subsidie voor hun leden, wat inhoudt dat de lokale afdelingen geen subsidie ontvangen voor hun leden. Al met al betekent dit dat voor de lokale democratie een subsidiebedrag van circa 6,8 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Zowel de lokale partijen als de lokale afdelingen van de landelijke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen minstens één zetel hebben behaald, profiteren van deze nieuwe basis voor subsidie. Overigens vindt de commissie dat de landelijke partijen vrij zijn in hun (financiële) afspraken tussen de landelijke organisatie en hun lokale afdelingen.

In een bestuursakkoord dienen vervolgens tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten anderzijds afspraken te worden gemaakt, waardoor de bedragen die worden toegevoegd aan het Gemeentefonds daadwerkelijk aan de partijen worden uitgekeerd.

Aangezien het één en ander schort aan de voorgestelde uitwerking op basis van ledenaantallen wenst de beroepsvereniging VPPG bij deze afspraken betrokken te worden
Via deze link kunt u het rapport downloaden (66 pagina's)

 

Afbeelding 

Hier de link naar het artikel bij de afbeelding.