Nieuwsbrief 14 december 2018

02-10-2019

Ondanks haar toezegging om de VPPG uit te nodigen voor een gesprek, weigert de minister daar uitvoering aan te geven. Wat de minister wel doet is Prodemos opdragen om een steunpunt in Den Haag te openen om de lokale partijen in de greep te krijgen

Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur

Met verwijzing naar de brief van 5 juli 2018 van de minister Ollongren aan de Tweede-Kamer het volgende.

De versterking van de lokale democratie en het lokaal bestuur is primair een zaak van gemeenten zelf, schrijft de minister van BZK in deze brief. Vervolgens komt zij met een lange lijst voorstellen die zij gaat uitvoeren. Dit samen met de door de landelijke partijen opgerichte en gedomineerde beroepsverenigingen en de bestuurdersverenigingen van die landelijke partijen.
Hoezo het primaat bij de gemeente?

Ondanks haar toezegging om in het voorjaar van 2018 de onafhankelijke vakvereniging VPPG uit te nodigen voor een gesprek, weigert zij om daar uitvoering aan te geven.
De gele hesjes laten zien dat de Haagse kaasstolp niet begrijpt wat er in de samenleving broeit.

In dit kader heeft zij Prodemos opdracht gegeven om een steunpunt in Den Haag te openen om de lokale partijen in de greep te krijgen.
Laten lokale partijen zich op deze wijze sturen of gaan ze samen met de VPPG werken aan echte versterking van autonome gemeenteraden?


Voorloper van de Gele Hesjes beweging is de Code Oranje beweging

Ook naar de ontwikkeling van de Code Oranje beweging waren wij nieuwsgierig. Vooral hetgeen op hun website staat, trok onze aandacht. Daarop is te lezen dat deze beweging uitgaat van het grondwettelijke vrije mandaat. Dat zien wij, zoals u bekend is, als de belangrijkste voorwaarde voor het vak van volksvertegenwoordiger.
De leden van Code Oranje verwerpen het landelijke partijensysteem. De volksvertegenwoordiger dient zich meer te richten op de samenleving, iets wat, als het goed is, raadsleden van lokale partijen al decennia doen.
Ze willen laten zien dat politieke besluitvorming anders kan.

Wij hebben op uitnodiging van Bert Blase, de kartrekker van Code Oranje, uitvoerig gesproken over de bedoelingen van de beweging. En naar wij begrijpen willen ze via onafhankelijke provinciale partijen, die zich kunnen vinden in de meeste doelstellingen en hun werkwijze, de Eerste-Kamer bestormen. Als ze zich dan gaan inspannen om de wetgeving te richten op onze grondwettelijke autonomie van de gemeenten en dus ook van gemeenteraadsleden, kunnen ze inderdaad de democratie verbeteren.

Want de gemeenteraad is en blijft het belangrijkste volksvertegenwoordigende orgaan in een democratie.
Voor meer informatie over Code Oranje:https://codeoranjedemocratie.nl/

Let wel, de VPPG is geen politieke partij en ook geen politiek platform.

De VPPG is een onafhankelijke vakvereniging voor raadsleden die:
 

  1. streeft naar de grondwettelijke positie van de raadsleden in de autonome gemeenten;
     
  2. de belangen behartigt van raadsleden en commissieleden;
     
  3. zich richt op de professionalisering van de raads- en commissieleden
     
  4. en de lokale partij ondersteunt.