Hoe onafhankelijk is de Raad van State?

03-02-2020

Zo gaat staatsraadsheer mr. Bijloos van de Raad van State om met wetten en regelgeving. Wij noemen het rechtsweigering. Want het is de taak van de rechter om ook de overheid te houden aan de regels die hij zelf heeft vastgesteld.

De Raad van State misbruikt de Algemene Wet Bestuursrecht

De RvS, met als voorzitter staatsraadsheer mr. Bijloos, heeft bewust gebruik gemaakt van een nep-raadsbesluit om de vakvereniging VPPG niet ontvankelijk te verklaren. Het bestuur van de onafhankelijke vakvereniging VPPG gaat in verzet tegen dat besluit.
In de aanloop naar de verkiezingen van maar 2018 heeft de VPPG op 6 maart 2017 een eenmalige subsidie aangevraagd voor de organisatie van een congres in de Doelen te Rotterdam. Bij besluit van 25 april 2017 heeft minister Ollongren het verzoek afgewezen. Zij was van mening dat de VPPG gelijk gesteld kon worden aan een landelijke politieke partij en die worden via de Wfpp gesubsidieerd. Wat flagrant onwaar is.

De RvS heeft, in een enkelvoudige zitting met mr. Bijloos op 25 februari 2019, de VPPG niet ontvankelijk verklaard omdat de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, op het moment van de behandeling van deze kwestie, voorbij waren.
Staatsraadsheer mr. Bijloos was in beide zaken vooringenomen en handelde niet alleen in strijd met het recht maar ook met de professionele standaarden neergelegd voor de staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Veelzeggend is de conclusie van Prof. Tak in zijn opinie met als titel ‘Van rechtsbescherming naar machtsbescherming’ (NEDERLANDS JURISTENBLAD − 25-1-2019 − AFL. 3): “Zelfs als het oordeel van de door de overheid ingeschakelde deskundigen wordt weerlegd door andere deskundigen met minimaal gelijke autoriteit, wordt door haar Raad van State, zelfs bij twijfel, zonder meer de overheidsdeskundige gevolgd. Men dient op goed geloof maar aan te nemen dat het oordeel van de overheid niet onbegrijpelijk is”.

De RvS heeft geweigerd de verslagen van beide zittingen beschikbaar te stellen. Ook de uitspraken zijn niet voorzien van een handtekening. 

De VPPG is van mening dat beide uitspraken in strijd zijn met een eerlijke onafhankelijke rechtsgang en dat ze onze democratische rechtstaat ondermijnen.
___________________________________________________________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VPPG, de heer Fons Zinken, telefoon 0475-410205.
De onafhankelijke vakvereniging voor raadsleden behartigt de belangen van raadsleden van plaatselijke politieke groeperingen
.