De Grondwet, het VPPG verkiezingsmanifest en inspirerende verkiezingsleuzen

07-12-2017

Wilt u zich in de campagne onderscheiden van de landelijke partijen? Wilt u splitsingen in de fractie voorkomen? Wilt u de positie van het raadslid duidelijk maken aan de kiezer? Wilt u aandacht in de media? Lees dan vooral verder!

 

Hoe gaat u de verkiezingscampagne in?
  • Wilt u zich in de campagne onderscheiden van de landelijke partijen?
  • Wilt u splitsingen in de fractie voorkomen?
  • Wilt u de positie van het raadslid duidelijk maken aan de kiezer?
  • Wilt u aandacht in de media?

Lees dan verder!

Integriteit begint met kennis over de eigen functie.
Veel raadsleden kunnen aan de kiezers niet goed uitleggen wat een gemeenteraadslid eigenlijk is. Wat goed is, is immers afgeleid van wat de functie inhoudt, waar zij voor staat, waarvoor zij is gecreëerd.
Als men niet kan bepalen wat goed functioneren is, dan kan men ook niet bepalen of, en zo ja in hoeverre, men goed functioneert. En als men dat niet kan bepalen, kan men evenmin bepalen wat men beter of anders moet doen.

Het gaat in de gemeenteraad altijd om zaken die de inwoners direct aangaan. Zij kiezen daarom de mensen die namens de inwoners bepalen wat er moet gebeuren. Dat betekent dat de raadsleden moeten weten wat er leeft bij alle inwoners.
Het College van B&W en de ambtenaren geven aan hoe de wensen van de raad gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk beslist de raad en controleert de uitvoering. Het raadslid als dienaar van de inwoners en van de inwoners alleen. 

In artikel 27 van de Gemeentewet is bepaald dat de leden van de raad stemmen zonder last. De ratio van het verbod van last is dat de volksvertegenwoordiger naar eigen overtuiging handelt en bij stemmingen niet gebonden is aan een lastgeving; dat wil zeggen dat een andere persoon of een andere instantie hem geen (rechtens) bindende instructies kan opleggen met betrekking tot zijn stemgedrag: het raadslid heeft een vrij mandaat.

Het principiële uitgangspunt is dat een ambtsdrager onafhankelijk moet kunnen functioneren, ook tegenover de politieke partij die hem op de kandidatenlijst heeft geplaatst. Aldus de rechter in de zaak tegen de SP over de vergoeding van raadsleden.

Het vrije mandaat betekent dat een verkiezingsprogramma geen bindende opdracht kan zijn aan een volksvertegenwoordiger. Op verkiezingsbeloften via een partijprogramma kan de kiezer daarom ook niet vertrouwen. Lokale partijen kunnen het vertrouwen van de kiezer winnen door hun kandidaten te presenteren op basis van hun unieke waarden, leefstijl en kijk op de samenleving.

Op basis van het grondwettelijke mandaat presenteren wij u het model verkiezingsmanifest.
In de volgende nieuwsbrieven zullen we telkens een hoofdstuk behandelen. U kunt hierover ook uw vragen stellen via voorzitter@vppg.nl

Voor meer kennis over de functie van raadslid, neem contact op met academie@vppg.nl

Voor een goede opleiding tot raadslid is er onze academie. Specifiek gericht op het functioneren van raadsleden van lokale partijen/groeperingen. Zonder last, wel met ruggespraak van de inwoners.
Een raadslid is de belangrijkste volksvertegenwoordiger in onze grondwettelijke democratische rechtstaat. Wil je die functie goed vervullen dan is het een volle dagtaak. Dat het ook wordt erkend als een dagtaak is een van onze doelstellingen. Wordt ook daarom lid van de beroepsvereniging VPPG.

Onze unieke aanbieding voor campagnemateriaal loopt ook nog.
Onder het te bestellen campagnemateriaal vallen ook flyers. Laat u zich bij het opstellen van uw teksten opp flyer en website maar inspireren door een aantal leuzen die het belang van lokale partijen treffend weergeven.