DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

NIEUWS

Extra algemene ledenvergadering 17 september

Omdat het punt Financiën niet kon worden vastgesteld tijdens de vorige ALV is er een extra ALV ingelast op zaterdag 17 september a.s.

 

In verband met de catering verzoeken wij u om u aan te melden via secretariaat@vppg.nl   

Datum:           zaterdag 17 september 2016
Plaats:            Stadsherberg Wilhelmina,  Spoorlaan 56, Oss, tel: 0412-637293
Is tegenover station Oss , betaald parkeren
www.Wilhelminastadsherberg.nl

Tijd                 Inloop: 10.00 uur
                        ALV: 10.30 tot 11.00 uur
                        Workshop: 11.15 tot 13.00 uur,
Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Financiën
  1. Jaarstukken 2015
  2. Begroting 2016
  3. Verslag Kascontrolecommissie,
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

VOORDELEN LIDMAATSCHAP VPPG, DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN.

De gemeentepolitiek heeft een eigen karakter. Die politiek staat het dichtst bij de burger. Het is ook de meest aansprekende bestuurslaag en voor de mensen zijn de besluiten van de gemeenteraad direct merkbaar in de leefomgeving. Gezien vanuit het democratische principe is de gemeenteraad het belangrijkste volksvertegenwoordigende orgaan. Maar ook een gemeente heeft/kent zijn grenzen in de globaliserende wereld. De binnengemeentelijke ontwikkelingen kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de aangrenzende gemeenten maar ook voor de Provincie, ons land en Europa. Uiteraard het omgekeerde ook. Denk aan mobiliteit, veiligheid, waterhuishouding en dergelijke. Zodra op bijvoorbeeld provinciaal niveau regels gesteld worden voor de waterhuishouding of de waterschapsorganisatie dan heeft dat gevolgen voor het lokale beleid en ook voor de controle op de uitvoering van dit opgelegde beleid. Om al die bovengemeentelijke beslissingen in de voorbereidende fase te toetsen op de gevolgen voor de lokale gemeenschappen op de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid, is voor een individuele volksvertegenwoordiger ondoenlijk. Je bent dan afhankelijk van informatie die tijdig en correct wordt aangeleverd.

Raadsleden van politieke landelijke partijen hebben faciliteiten die de lokalen niet hebben. Denk aan rijkssubsidie voor ledenwerving, campagnevoeren, scholing, informatievoorziening via website en TV/radio spotjes. Daarnaast moeten zij rekening houden met de partijbelangen op provinciaal en landelijk niveau. En dat komt de lokale democratie absoluut niet ten goede.

Om de gemeenteraad als dependance van de politieke landelijke partijen op te heffen, zullen alle krachten binnen de onafhankelijke beweging gebundeld moeten worden om in Den Haag een vuist te maken. Daarvoor is de VPPG opgericht. Dit uitdrukkelijk met behoud van de eigen identiteit/waarden van de lokale partijen. De VPPG bemoeit zich niet met de eigen politieke inzichten van elke lokale partij/groepering.

Om ons gezamenlijk doel te bereiken zijn onze activiteiten te vatten in de bijgevoegde punten. Dat vraagt een professionele organisatie met korte lijnen, een goede communicatie, een onafhankelijke politiek wetenschappelijk bureau en voldoende financiële middelen. Dit laatste is afhankelijk van de contributies en dus van het aantal leden.

SAMEN STERK!

De VPPG:

 1. Voert overleg met de minister van BZK, de leden van de Staten Generaal en de VNG over onderwerpen ter versterking van de lokale democratie en de positie van de raadsleden van lokale politieke groeperingen en hun ondersteunende organisatie;
 2. Geeft handvatten om lokale groeperingen duidelijker te profileren ten opzichte van de in de raad vertegenwoordigde landelijke politieke partijen;
 3. Biedt een uitgebreid vorming en scholingsprogramma aan via de VPPG-academie.
 4. Strijdt voor versterking van de onafhankelijkheid van de lokale volksvertegenwoordiger en voor professionalisering van het beroep;
 5. Biedt de leden ondersteuning bij procedures en geeft tijdig en onafhankelijk informatie over beleidsbeslissingen op Rijks- en Europees niveau die van belang zijn voor de lokale democratie;
 6. Zal de Staten-Generaal overtuigen dat óók lokale politieke groeperingen recht hebben op rijkssubsidie en zal strijden voor een wet waarin dat geregeld wordt;
 7. Voert politiek wetenschappelijk onderzoek uit ter ondersteuning en versterking van de onafhankelijke democratische groeperingen en vergroting van de invloed van de kiezer op de besluitvorming van de volksvertegenwoordiging;
 8. Informeert de leden en de raadsleden van lokale groeperingen onder andere met een maandelijkse nieuwsbrief via internet;
 9. Organiseert jaarlijks een aansprekend congres dat minstens zoveel aandacht krijgt van de pers/media als de ledenvergaderingen van de landelijke politieke partijen;
 10. Leden krijgen korting bij congressen;
 11. Leden krijgen gratis ondersteuning bij het vormgeven van moties; amendementen, initiatiefvoorstellen, verenigingsstatuten, reglementen e.d.;
 12. Leden krijgen gratis ondersteuning bij verordeningen en eventuele interpretatieproblemen van beleidsbeslissingen;
 13. Leden krijgen gratis ondersteuning bij bestuurlijke en bestuursrechterlijke procedures.

Zoals bij iedere vakbond ook het geval is, profiteren niet leden van een aantal behaalde successen. Met veel leden zijn er meer financiële mogelijkheden om onze doelen te halen. Bijvoorbeeld een nationale campagne bij gemeenteraadsverkiezingen. Of het inhuren van onafhankelijke professionele krachten om de pers en de media te benaderen, wetenschappelijke onderzoeken mogelijk te maken en de ondersteuning te intensiveren.

Bezoek de VPPG tijdens het VNG Jaarcongres op dinsdag 7 en woensdag 8 juni 2016 !

Locatie: Hangar 32 Schiphol-Oost

‘Pionieren in de polder, duurzaam vernieuwen en verbinden’ is het thema van het VNG Jaarcongres op dinsdag 7 en woensdag 8 juni in de gemeente Haarlemmermeer.

Interview met Fons Zinken in het programma Avondgasten L1TV.
Bekijk het programma hier: Is het lokale bestuur dood?

Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG. Dat blijkt uit artikel 13 lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Staatsblad nummer 230).

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is met ingang van 1 juli 2014 gewijzigd. Dit in verband met de harmonisering en modernisering van deze besluiten.

Artikel 13 luidt als volgt:

 1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid komen ten laste van de gemeente.
 2. De raad kan over de in het eerste lid bedoelde scholing nadere regels stellen.
 3. Indien een raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een beroepsvereniging, vergoedt de gemeente de contributie van die beroepsvereniging.

DE GEMEENTE ALS BELANGRIJKSTE BESTUURSLAAG IN EEN DEMOCRATIE!

De VPPG heeft de volgende punten als grondslag voor de ondersteuning- en scholingactiviteiten: 

 1. De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
 2. De grondbeginselen van de rechtstaat die uitgaat van de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
 3. De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie vervult zonder last in het duale stelsel;
 4. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar (artikel 3 Grondwet);
 5. Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat aangeeft dat iedereen gelijke kansen moet hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de jaarlijkse rijkssubsidie van € 16 miljoen aan landelijke politieke partijen is er geen sprake van gelijke kansen.

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG (Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen) is een beroepsvereniging en
behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                       secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                   @VPPG_NL

VPPG

ACADEMIE

NIEUWS