DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

NIEUWS

Interview met Fons Zinken in het programma Avondgasten L1TV.
Bekijk het programma hier: Is het lokale bestuur dood?

Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG. Dat blijkt uit artikel 13 lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Staatsblad nummer 230).

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is met ingang van 1 juli 2014 gewijzigd. Dit in verband met de harmonisering en modernisering van deze besluiten.

Artikel 13 luidt als volgt:

  1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid komen ten laste van de gemeente.
  2. De raad kan over de in het eerste lid bedoelde scholing nadere regels stellen.
  3. Indien een raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een beroepsvereniging, vergoedt de gemeente de contributie van die beroepsvereniging.

DE GEMEENTE ALS BELANGRIJKSTE BESTUURSLAAG IN EEN DEMOCRATIE!

De VPPG heeft de volgende punten als grondslag voor de ondersteuning- en scholingactiviteiten: 

  1. De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
  2. De grondbeginselen van de rechtstaat die uitgaat van de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
  3. De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie vervult zonder last in het duale stelsel;
  4. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar (artikel 3 Grondwet);
  5. Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat aangeeft dat iedereen gelijke kansen moet hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de jaarlijkse rijkssubsidie van € 16 miljoen aan landelijke politieke partijen is er geen sprake van gelijke kansen.

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG (Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen) is een beroepsvereniging en
behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                       secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                   @VPPG_NL

VPPG

ACADEMIE

NIEUWS