ANBI

Conform de voorwaarden de gegevens van de ANBI-status:

  • Beroepsvereniging Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen 
  • RSIN: 806343369
  • Doelstelling: Versterking van de autonome lokale democratie. Op basis van:
    • De Grondwettelijke autonome positie van de drie bestuurslagen Rijk, Provincie en Gemeente. Autonoom in de zin van onafhankelijk en zelfstandig;
    • De grondbeginselen van de rechtstaat die uitgaat van de onafhankelijke positie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke machten;
    • De Grondwettelijke onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiger die zijn functie vervult zonder last in het duale stelsel;
    • Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar (artikel 3 Grondwet);
    • Hecht zwaar aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 4 van de Grondwet dat aangeeft dat iedereen gelijke kansen moet hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de jaarlijkse rijkssubsidie van € 16 miljoen aan landelijke politieke partijen is er geen sprake van gelijke kansen.
  • Beleidsplan:
  • Bestuur en beloningsbeleid.
  • Jaarverslag 2016
  • Balans, staat van baten en lasten