Beleidsplan

 

 

SAMENWERKING OP NIVEAU

(Beleidsplan januari 2017)

 

Voorwoord

Op 23 mei 1987 is de VPPG opgericht. Met groot enthousiasme hebben de oprichters al vele raadsleden van lokale groeperingen weten te overtuigen dat er gemeenschappelijke belangen zijn om de lokale democratie te versterken. Immers, raads- en commissieleden van onafhankelijke lokale politieke groeperingen kunnen zonder last de gevoelens van de kiezers proeven en verwoorden. Het dichtst bij de inwoners. En dat is wat de Grondwet van een volksvertegenwoordiger vraagt en verlangt.

Nog teveel raadsleden van lokale groeperingen zien het grote belang van een onafhankelijke beroepsvereniging niet zitten. Dat is jammer. Mochten de lokale volksvertegenwoordigers denken dat de VNG hun belangen het beste kan dienen dan zullen ze daarin teleurgesteld worden. De VNG is te zeer gelieerd aan de politieke landelijke partijen en hoofdzakelijk gericht op ondersteuning van het bestuur, de uitvoerende macht van de gemeente. Die afhankelijkheid van de politieke landelijke verenigingen heeft er onder andere toe geleid dat er nog steeds geen subsidie is voor lokale groeperingen. Ook is hierdoor de VNG onvoldoende krachtig om de lokale democratie te versterken. Een verplaatsing van autonome middelen van gemeenten naar het Gemeentefonds is een niet te dulden versterking van de centraal gestuurde bestuurscultuur.

De leefwereld voor mens en dier verandert in een fors tempo. Voor veel mensen niet meer bij te benen. Zij haken af. De sociale samenhang verbrokkelt. Dat kun je niet vanuit Den Haag of Brussel stoppen. Maar ook niet meer als ‘vrije tijd volksvertegenwoordiger’. De individualistische en ingewikkelde samenleving vraagt volksvertegenwoordigers en bestuurders van niveau. Mensen die de tijd hebben om te luisteren en het vermogen hebben om maatschappelijke verlangens om te zetten in beleid en actie. Mensen die tevens in staat zijn om de uitvoering op een gedegen en onafhankelijke wijze te kunnen controleren.

Het bestuur van de VPPG is zich ervan bewust dat al die maatschappelijke veranderingen wel met de idealen van 30 jaar geleden kunnen worden verwezenlijkt maar absoluut niet met de structuur van de gevestigde politieke landelijke verenigingen. Dat blijkt overduidelijk uit het rapport ‘Lokale kiezers: lokale keuze?’van de Universiteit van Tilburg. In opdracht van de minister van BZK is onderzoek verricht naar de achtergronden en de betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Het is bijna 10 jaar geleden dat de commissie Gemeentewet en Grondwet van de VNG het rapport ‘De eerste overheid’ uitbracht. Een prima discussiestuk. Van de daarin voorgestelde kanteling van de staat is helaas niets gerealiseerd. De naar binnen gekeerde politieke landelijke partijen opereren in strijd met onze Grondwet en zijn een rem op de maatschappelijke ontwikkelingen. De door nepnieuws overgoten inwoners komen in opstand. Alleen de lokale politieke groeperingen kunnen het tij ten gunste van de inwoners keren.  

Namens het bestuur,

Fons Zinken, voorzitter

 

Inleiding

Het beleidsplan is vormgegeven vanuit de doelstelling zoals verwoord in de statuten. Die doelstelling is nog altijd zeer actueel. Want de invoering van het duale stelsel is een goede stap in de richting voor herstel van de invloed van de kiezers op de inrichting van hun samenleving zoals dat in een fatsoenlijke democratische rechtstaat moet. Dit is niet de enige stap die gezet moet worden. Om de gemeenteraad als dependance van de politieke landelijke partijen op te heffen, zullen alle krachten binnen de onafhankelijke beweging gebundeld moeten worden. Dit uitdrukkelijk met behoud van de eigen identiteit, de eigen waardeoriëntatie van elke onafhankelijke politieke partij/groepering. Om deze bundeling vorm te geven is een krachtige VPPG noodzakelijk. Dat vraagt een forse uitbreiding van het ledental, een professionele organisatie met korte lijnen, samenwerking met onafhankelijke provinciale en landelijke onafhankelijke politieke partijen op facilitair gebied, een gebruikersvriendelijke communicatie infrastructuur, een onafhankelijke politiek wetenschappelijk bureau en voldoende financiële middelen.

 

Doelstelling

Volgens de statuten is het doel van de beroepsvereniging het behartigen van de belangen van de gemeenteraadsleden en hun ondersteunende organisatie. Dit laatste op basis van artikel 33 Gemeentewet. door middel van informatie-uitwisseling en het uitdragen van de gedachte, dat de gemeentepolitiek een eigen karakter heeft, verschillend van landelijke en/of provinciale politiek.

De VPPG tracht dit doel te bereiken door onder andere:

  1. Overleg met de minister van BZK, de leden van de Staten Generaal en de VNG over onderwerpen ter versterking van de lokale democratie en de positie van de raadsleden van lokale politieke groeperingen en hun ondersteunende organisatie;
  2. Op basis van de Grondwet handvatten geven om lokale groeperingen duidelijker te profileren ten opzichte van de in de raad vertegenwoordigde landelijke politieke partijen;
  3. Een uitgebreid vorming en scholingsprogramma aan te bieden via de VPPG-academie.
  4. Te strijden voor versterking van de onafhankelijkheid van de lokale volksvertegenwoordiger en voor professionalisering van het beroep;
  5. De leden ondersteuning te bieden bij procedures en geeft tijdig en onafhankelijk informatie over beleidsbeslissingen op Rijks- en Europees niveau die van belang zijn voor de lokale democratie;
  6. De Staten-Generaal te overtuigen dat óók lokale politieke groeperingen op grond van artikel 4 van de Grondwet recht hebben op rijkssubsidie en zal strijden voor een wet waarin dat geregeld wordt (kansengelijkheid);
  7. Politiek wetenschappelijk onderzoek uit te voeren ter ondersteuning en versterking van de onafhankelijke democratische groeperingen en vergroting van de invloed van de kiezer op de besluitvorming van de volksvertegenwoordiging;
  8. De leden en de raadsleden van lokale groeperingen te informeren via sociale media en met een maandelijkse nieuwsbrief via internet.

De beroepsvereniging is dynamisch en geeft ruimte om nieuwe wegen in te slaan. Zowel strategisch, tactisch als operationeel.

 

Krachtige beroepsvereniging VPPG

Van Besturen op Niveau (BoN) naar Partijen op Niveau (PoN). De gemeentepolitiek heeft een eigen karakter. Die politiek staat het dichtst bij de burger. Het zou de meest aansprekende bestuurslaag moeten zijn want voor de mensen zijn de besluiten van de gemeenteraad direct merkbaar in hun leefomgeving. Gezien vanuit het democratische principe is de gemeenteraad het belangrijkste volksvertegenwoordigende orgaan. Maar ook een gemeente heeft/kent zijn grenzen in de globaliserende wereld. De binnengemeentelijke ontwikkelingen kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de aangrenzende gemeenten maar ook gevolgen hebben voor bestuurlijke gebieden op grotere afstand. Uiteraard het omgekeerde ook. Denk aan mobiliteit, veiligheid, waterhuishouding en dergelijke. Men heeft daarom ook te maken met besturen op andere niveaus zoals Provincies, Staten-Generaal en Europees Parlement (EU). Zodra op bijvoorbeeld provinciaal niveau regels gesteld worden voor de waterhuishouding of de waterschapsorganisatie dan heeft dat gevolgen voor het lokale beleid en ook voor de controle op de uitvoering van dit opgelegde beleid. Om al die bovengemeentelijke beslissingen in de voorbereidende fase te toetsen op de gevolgen voor de lokale gemeenschappen op de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid, is voor een volksvertegenwoordiger als vrijwilliger ondoenlijk. Jongeren laten het daarom afweten.  

In de huidige structuren wordt door de onafhankelijke lokale partijen te afwachtend geopereerd. Teveel in de voetsporen van de lokale afdelingen van politieke landelijke partijen. Deze laatste groep is nog altijd de grootste groep raadsleden waarvan de leden gebonden zijn aan de besluiten van hun politieke vrienden op de andere bestuurlijke niveaus. Een slagkrachtige onafhankelijke beroepsvereniging zoals de VPPG biedt kansen om raadsleden beter te profileren, positioneren en faciliteren in het politieke krachtenveld.

 

Uitbreiding ledental

De kracht van de VPPG wordt, of wij dat correct vinden of niet, in onze huidige maatschappij getalsmatig gemeten, de kwantiteit. Zeker in deze fase van ontwikkeling. Dat impliceert meer zeggenschap en invloed als de meeste raadsleden van lokale groeperingen aangesloten zijn. Het is gebleken dat het raadslid moeilijk te bereiken is met alleen een tijdschrift, website en een jaarlijks congres. Het uitdragen van onze doelstelling en de daarbij behorende activiteiten, dienen dichter bij de bron plaats te vinden. De lokale groeperingen moeten de meerwaarde ontdekken. Regionale bijeenkomsten zijn daarvoor een uitstekend middel.

Mevrouw Jorritsma heeft in haar functie als voorzitter van de VNG duidelijk gemaakt dat het kabinet en de Staten Generaal alleen maar gevoelig zijn voor de kracht van het getal. Dat heeft het bestuur van de VPPG ook ontdekt bij de strijd voor subsidie aan lokale groeperingen via de Wfpp.

 

Professionele organisatie

Wij zijn in een tijd dat ook de VPPG onderdelen moet gaan professionaliseren. Het secretariaat, scholing en de financiële administratie kunnen niet op vrijwillige basis gerund worden. Het inhuren van onafhankelijke wetenschappers voor wetenschappelijk onderzoek kost geld. Ook de begeleiding van projecten voor onderzoek en de uitvoering daarvan.

 

Communicatie infrastructuur

Bij communicatie wordt onderscheidt gemaakt tussen directe en indirecte informatie uitwisseling. Bij directe denken we aan de regionale bijeenkomsten, congressen en algemene ledenvergaderingen. Face to face. Het zijn zeer belangrijke ontmoetingsmogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en emotievol van gedachte te wisselen waardoor de indirecte communicatie een gezicht krijgt.

De indirecte communicatie betreft de nieuwsbrief en de sociale media. Er zijn verschillende redenen om deze informatiedragers professioneler te organiseren. Namelijk financieel door krachtenbundeling, effectief door een groter bereik en een betere uitstraling, tijdsbesparend voor de doelgroep door vereenvoudiging van gebruik van internet en optimalisering van een nieuw wij-gevoel met behoud van de eigen waardeoriëntatie van de leden. .

 

Onafhankelijk politiek wetenschappelijk bureau

Een eigen wetenschappelijk bureau is momenteel onhaalbaar. Politiek wetenschappelijk onderzoek kost veel tijd. Je vindt bijna geen mensen die dat werk ‘pro deo’ willen uitvoeren.

Toch is deskundigheidsbevordering op basis van politiek wetenschappelijk onderzoek essentieel. Bij elke regionale bijeenkomst dient datgene wat de onafhankelijke beweging bindt, namelijk de volstrekte en grondwettelijke onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers, onderdeel uit te maken van de agenda. Daarnaast zal een cursus aangeboden moeten worden waarbij de grondwettelijke plaats van de lokale groeperingen in bestuurlijk Nederland centraal staat, wat de kracht is van het dualisme en hoe alle politieke partijen gefinancierd kunnen worden.

 

Financiën

Het lidmaatschap van de VPPG bedraagt met ingang van 1 januari 2015 € 50, - per jaar per raadslid en dient jaarlijks door de ALV te worden vastgesteld. De gemeenten zijn verplicht deze contributie te betalen op grond van de Rechtspositieregeling voor raadsleden en commissieleden.  

De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) biedt voorlopig nog geen ruimte om lokale groeperingen financieel te faciliteren. De minister van BZK is van mening dat de lokale overheden de lokale groeperingen moeten subsidiëren.

 

Tot  slot

De Staatscommissie Grondwet stelt dat versterking van het normatieve karakter van de Grondwet van belang is voor de burger en voor de overheid. In dat verband adviseert zij een algemene bepaling in de Grondwet op te nemen die luidt:’Nederland is een democratische rechtstaat, dat de overheid de menselijke waardigheid, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen eerbiedigt en waarborgt en dat openbaar gezag alleen wordt uitgeoefend krachtens de Grondwet of de wet.

Het beleid van de beroepsvereniging is uitdrukkelijk hierop gericht.