Nieuwsbrief maart 2023 Viering 175 jaar Grondwet

06-11-2023

Viering 175 jaar Grondwet

 

Om in kaart te brengen in hoeveel burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een korte publiekspeiling onder het algemeen publiek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 89% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat we een Grondwet hebben. Het bestuur van de VPPG is dan ook zeer blij dat het ministerie van BZK in 2023 een sterke en krachtige democratie wil ondersteunen. De Grondwet is hiervoor een belangrijke pijler aldus de minister van BZK bij de start van de viering 175 jaar Grondwet..

 

De VPPG is nieuwsgierig naar meerdere bestuurders en volksvertegenwoordigers in hun dagelijks werk bezig zijn met de Grondwet. Prof. Twan Tak heeft met zijn 'Maastrichtse School' gedoceerd dat een volksvertegenwoordiger constitutioneel een mensvertegenwoordiger is en niet een partijvertegenwoordiger. Bij de toeslagenaffaire is duidelijk gebleken dat niet de mens vertegenwoordigd was maar het partijbelang. In het milieubeleid en bij de energiecrisis stond niet de mens centraal maar de economie. Er is geen verbetering van de bestuurscultuurstructuur te verwachten.

 

Het spookte bij de provinciale verkiezingen!

De liberale politieke partijen hebben al decennia lang geen boodschap aan onze Grondwet. Grondwettelijk is er geen basis voor bijvoorbeeld het invoeren van een spookprovincie die bevolkt wordt door niet onafhankelijke ambtenaren van Buitenlandse Zaken. En de campagne gevoerd door Ministers, Staatssecretarissen, Kamerleden en raadsleden van die landelijke partijen is een domper op de idealen van Thorbecke. Hij wilde met zijn Grondwet autonome (zelfstandige en onafhankelijke) landelijke, provinciale en gemeentelijke volksvertegenwoordigers. Leden van de Eerste Kamer dienen de wetten van de Tweede Kamer, onafhankelijk van de politieke lading, toetsen op het democratische gehalte, op de zorgvuldigheid, op de strijdigheid met de Rechten van de mens en op het voldoen aan onze Grondwet. Zo had de Eerste Kamer nooit onder andere de Wet financiële politieke partijen (Wfpp) en de Kieswet mogen goed keuren. De toeslagenaffaire kan de Eerste Kamer zich ook aanrekenen. De verkiezingswinst van BBB is een logisch gevolg van het streven van de landelijke politieke partijen naar absolute macht in plaats van het vooropstellen van de mens.

 

Media

Het is onbegrijpelijk dat de landelijke media graag meedoen aan vervalsing van ook deze verkiezingen. Bij debatten, praatprogramma's en in krantenartikelen werden voornaamste mensen uitgenodigd die niet verkiesbaar waren. Schandelijke vertoningen. Arjan Lubach was met zijn avondshow een uitzondering. Hij gaf perfect aan wat er niet deugt aan de bestuurscultuur. Maar ook hij zoekt de oplossing niet in onze Grondwet. In het rapport 'Lokale winkelen: Lokale keuze?' van de Universiteit van Tilburg werd het kabinet electoraal om de landelijke partijen te verboden mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou veel beter zijn voor de kwaliteit van de gemeenteraad. Dit argument bevat ook interessant voor PS. Bij de gebruikelijke minister Donner van BZK verdween het rapport in de onderste lade. Ook de provinciale verkiezingen hebben weer eens te meer duidelijk gemaakt dat ons kiesstelsel Nederland bestuurlijk erg instabiel en verkwistend duur maakt. 

 

Voorstel Wet op de politieke partijen (Wpp)

Met een subsidieregeling gaat er voor een periode van drie jaar ruim €25 miljoen naar politieke partijen in gemeente, waterschap en provincie, en naar afdelingen van landelijke partijen die daar actief zijn. Dit voorstel is in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikelen 1 en 4 van de Grondwet. De landelijke politieke partijen krijgen al jaarlijks € 26 miljoen en krijgen daarboven nog eens 2/3 deel uit die € 25 miljoen. Verder kunnen die raadsleden van de landelijke partijen nog opleidingen volgen die betaald worden door de gemeente en de door de fors door BZK gesubsidieerde NVvR.  

 

Oproep lokale groeperingen

Om te voorkomen dat de volgende gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde wijze verlopen als de verkiezingen voor Provinciale Staten is het van groot belang om samen met de VPPG te strijden voor een autonoom gemeentebestuur met ook in de steden herkenbare raadsleden.

 

Scholing

De VPPG-academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar leden verder te professionaliseren, doelstellingen uit te dragen en te realiseren. Zeer belangrijk is onze werkplaats staatsinrichting. https://vppg.nl/academie/over-de-academie/

 

Voor reacties en meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl

In het volgende kort: Uitgebreide informatie op het Wetsvoorstel Wpp waarin het begrip lokale partij verdwijnt!!

 

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien de brieven worden besproken met de leden van uw partij