Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Workshop

Datum: Zaterdag 20 mei 2017
Plaats: Raadzaal Stadshuis Nieuwegein, Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Tijd: Inloop: 10.00 uur
ALV (alleen voor leden): 10.30 tot 11.20 uur
Workshop (ook voor niet-leden): 11.30 tot 13.00 uur,
Afsluiting met lunch (broodjes-melk-koffie-thee)
In verband met de catering wordt u verzocht zich aan te melden via secretariaat@vppg.nl

Niet leden kunnen zich aanmelden voor de workshop door storting van € 15 op rekening NL37 INGB 0000014292 t.n.v. VPPG te Tuitjenhorn.

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Statutenwijziging, te weten de toevoeging ANBI-status aan statuten VPPG, noodzakelijk om de ANBI status te kunnen continueren: Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
4. Jaarverslag 2017 (wordt opgestuurd op aanvraag en ter vergadering uitgereikt )
5. Financiën (stukken worden op aanvraag opgestuurd en ter vergadering uitgereikt)

  • a. Jaarstukken 2016
  • b. Begroting 2017
  • c. Verslag Kascontrolecommissie
  • d. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2017

6. VPPG Academie

  • De Kunst van Anders

7. Rondvraag

—-PAUZE—–

Workshop 11.30-13.00 uur
Nieuwsbericht BZK 21-04-2017 | 11:45
Wijze van financiering politieke partijen onderzocht:

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling (oud-directeur ProDemos en voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer) gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)
doeltreffend is en wat de effecten zijn. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2018 wordt overeenkomstig artikel 45 Wfpp (de reikwijdte van) het huidige subsidiestelsel geëvalueerd en bekeken of het toch wenselijk en mogelijk is de werking van de wet te verbreden naar lokaal niveau.

Korte inleiding door:
Mr. Richard van Oevelen is vanaf 1 februari 2017 als docent en onderzoeksmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tevens gemeenteraadslid Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp.
Lizzy Augustinus is Juriste omgevingsrecht bij Puntinfo Universiteit Leiden

Conclusie en actie
Antwoord op de vragen:
1. Waarom wordt er nog steeds geen subsidie verstrekt aan lokale groeperingen voor campagne, opleidingen, ledenwerving enz, maar wel aan de landelijke partijen?
2. Welke acties kunnen we ondernemen om die ongelijkheid op te heffen?

– Afsluiting met lunch –