DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

  1. Minister Plasterk erkent dat de VPPG kan worden aangemerkt als beroepsvereniging!
  2. Minister Plasterk sluit de VPPG uit bij het overleg over de (rechts)positie van raadsleden
  3. Minister Plasterk twijfelt aan de integriteit van raadsleden van lokale partijen!
  4. De VNG laat raadsleden van lokale groeperingen vallen

Stuur deze nieuwsbrief door naar iedereen die dit moet weten! 

Word lid van de beroepsvereniging VPPG om samen te strijden voor meer bevoegdheden en faciliteiten voor raadsleden van lokale groeperingen. Die worden benadeeld in vergelijking met de raadsleden van de landelijke partijen. Uw inwoners hebben recht op volksvertegenwoordigers die niet in de pas hoeven te lopen van een landelijk partijbestuur.

 

1. Minister Plasterk erkent dat de VPPG kan worden aangemerkt als beroepsvereniging!

Volgens het artikel 13, derde lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, vergoedt de gemeente de contributie van raadsleden die lid zijn van een beroepsvereniging. Het informatiecentrum van de VNG heeft daarop actie ondernomen richting griffies om de VPPG niet te erkennen als beroepsvereniging. In een later stadium verkondigde het informatiecentrum dat ook BZK die mening had. Op grond van deze informatie waren een aantal gemeenten niet bereid om de contributie aan de VPPG te betalen. Daarop heeft de VPPG de minister gevraagd naar zijn standpunt.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld, heeft minister Plasterk gemeend de beroepsvereniging VPPG niet te erkennen omdat deze vakbond een bundeling van lokale politieke partijen zou zijn die in de gemeentelijke politiek een tegenwicht vormen tegen de landelijke politieke partijen en hun belangen. Met dat argument werd de VPPG zomaar tot een politieke landelijke partij gebombardeerd. Dat was voor de minister ook de reden om de VPPG niet uit te nodigen bij het overleg over de rechtspositie van raadsleden en commissieleden.

Tegen deze opvattingen heeft de VPPG bezwaar gemaakt. Op 26 augustus was de hoorzitting (verslag) en de beslissing op bezwaar volgde op 16 september (beslissing). De minister geeft in zijn beslissing aan dat de eerste brief slechts een persoonlijke mening was en niet een publiekrechtelijke bevoegdheid waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Dit betekent, aldus de minister, dat de VNG en de gemeenten zich niet kunnen beroepen op zijn persoonlijke mening. De gemeente moet vaststellen of de gevraagde vergoeding van de contributie betrekking heeft op, zoals de toelichting op genoemd artikel stelt, “een landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerk”. Zodra hiervan sprake is, is de gemeente verplicht de contributie te vergoeden.

Feit is dat veel gemeenten zonder problemen de contributie vergoeden. Zij erkennen de VPPG als beroepsvereniging. Dat kan ook niet anders omdat dat helder en duidelijk in onze statuten is vastgelegd. De werkzaamheden van de VPPG zijn volledig in lijn met de staturen.

Het uiteindelijke oordeel laat de minister nog steeds aan de gemeente. Aldus zijn brief.

 

2. Minister Plasterk sluit de VPPG uit bij het overleg over de (rechts)positie van raadsleden.

In het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA) overlegt het ministerie met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de VNG, de Unie van Waterschappen (UvW) en daarnaast met afgevaardigden uit de verschillende beroepsgroepen van decentrale politieke ambtsdragers. Voor de raadsleden kiest de minister voor Raadslid.Nu omdat dit een landelijke beroepsvereniging is waarvan elk raadslid in principe lid kan worden, ook raadsleden van lokale politieke groeperingen. Het positieve hiervan is dat hij ook op deze wijze de VPPG erkent als landelijke beroepsvereniging.
Problematisch is wel dat de raadsleden van landelijke partijen geen grondwettelijke status hebben en de raadsleden van lokale groeperingen wel. De autonome positie van de gemeenten vereist onafhankelijke en zelfstandige volksvertegenwoordigers en dat zijn raadsleden van landelijke politieke partijen niet. Het landelijk bestuur bepaalt immers welke kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt ingediend. Het is daarom onvoorstelbaar dat de afgevaardigde van Raadslid.Nu in de ORDPA, tevens lid van een landelijke partij, zich inspant om de positie van de raadsleden van lokale groeperingen te verbeteren. Zij hebben reeds zeer veel profijt van de € 15,5 miljoen rijkssubsidie die jaarlijks aan de landelijke partijen wordt uitgekeerd. Ook de televisie en radiospotjes en de steun van provinciale en landelijke kopstukken bij de gemeenteraadsverkiezingen, verstoren in hoge mate de democratie op lokaal niveau zoals gebleken is uit het rapport van de Universiteit van Tilburg met de titel: “Lokale kiezers: Lokale keuzes?”.

 

3. Minister Plasterk twijfelt aan de integriteit van raadsleden van lokale partijen!

Indien een raadslid of commissielid lid wordt van de beroepsvereniging VPPG heeft de gemeente bij deze keuze geen discretionaire bevoegdheid. Dat betekent niets anders dan dat het raadslid de beleidsvrijheid heeft om zelf te bepalen of en hoe hij/zij de bevoegdheid zal gebruiken. Bestuursrechtelijk heeft het College van B&W in deze geen beslissingsbevoegdheid. Volgens de minister heeft B&W wel een beoordelingsvrijheid want stel dat een raadslid de ANWB of de golfclub of de voetbalvereniging aanduidt als beroepsvereniging, dan zou de gemeente die contributie moeten betalen.

Dit is om twee redenen een minachting van de raadsleden van lokale groeperingen en een verwerpelijke opvatting. Op de eerste plaats spreekt hij hiermee uit dat die raadsleden niet te vertrouwen zijn. Op de tweede plaats is zeer duidelijk in de toelichting op artikel 13 derde lid van het Rechtspositiebesluit gesteld dat er in deze geen wegingsmoment (beoordelingsvrijheid) is voor B&W.

 

4. De VNG laat raadsleden van lokale groeperingen vallen

De VNG verspreid al jaren onjuiste informatie over de beroepsvereniging VPPG. Eén van de gevolgen daarvan was een bezwarenprocedure door de raadsleden van de lokale groepering VKGB  in de voormalige gemeente Vlist.

Na advies van de VNG had het College een stokje gestoken voor de vergoeding van de VPPG-contributie uit het fractiebudget.

De commissie bezwaarschriften van de gemeente Vlist stelde de VKGB en de VPPG in het gelijk. Toch weigerden het college van B&W en de raad van Vlist, een meerderheid van landelijke partijen, het advies op te volgen. Ook in de Bilt een vergelijkbare casus. Gesprekken met de directie en de toenmalige voorzitter mevr. Jorritsma leverden niets op. Aan afspraken met de VPPG hield de VNG-directie zich ook al niet. Zelfs een brief aan het hoofdbestuur is door mevr. Jorritsma niet voor behandeling geplaatst op de agenda van het hoofdbestuur.

En dan de uitvoering van het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Volgens de VNG is er maar één beroepsvereniging voor raadsleden en dat is Raadslid.Nu. De VNG heeft zelf deze beroepsvereniging opgericht samen met een lid van de VVD. Ze kregen daarvoor een rijkssubsidie van €10.000.
Raadslid.Nu wordt gedomineerd door de leden van de landelijke partijen. Die hebben geen enkel belang bij versterking van de positie van de raadsleden van lokale groeperingen. Tevens is Raadslid.Nu geen onafhankelijke beroepsvereniging zoals de VPPG. Net als Raadslid.Nu worden de de VNG en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders en griffiers gedomineerd door leden van de landelijke politieke partijen. Elk overleg met ministers en Kamerleden is niets anders dan overleg met partij- en of coalitiegenoten. Vanwege deze belangenverstrengeling staat de lokale democratie, de belangrijkste bestuurslaag in een democratische rechtstaat, al decennia lang zwaar onder druk. Dat de VNG daaraan bijdraagt is zeer zorgelijk. De gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar. Het vertrouwen in de politiek is dank zij de landelijke partijen op een dieptepunt. Volksvertegenwoordigers van lokale groeperingen dreigen in die spiraal te worden meegesleurd en dat moet koste wat kost voorkomen worden.

 

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG is een beroepsvereniging en behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden

Secretariaat
Stuartstraat 77 secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar www.vppg.nl
Twitter: @VPPG_NL