DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

  1. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
  2. Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel.
  3. Workshop Missie en Visie lokale partijen

 

1. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

  1. Uit de toelichting op het Besluit van 20 juni 2014 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden blijkt dat er in het ORDPA met alle beroepsgroepen van politieke ambtsdragers in de provincies, gemeenten of waterschappen gesproken wordt met BZK over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het decentrale politieke ambt. Het bestuur van de VPPG heeft in een brief van 13 april jl. minister Plasterk dringend verzocht om de VPPG te betrekken bij alle overleg met betrekking tot de verbetering van de lokale democratie. (lees brief)
  2. In het rechtspositiebesluit is opgenomen dat indien een raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van de beroepsvereniging VPPG, de gemeente de contributie van die beroepsvereniging vergoedt. De Colleges van de gemeente Echt en de Bilt waren echter van mening dat de gemeenteraad het bevoegd gezag is om daarover te beslissen. Daarom heeft het bestuur van de VPPG advies ingewonnen bij Prof. Mr. A.Q.C. Tak, em. hoogleraar staats- en administratief recht. Daaruit blijkt dat de opvatting van de VPPG correct is. (lees brief)

lid worden

2. Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel.

In de brief aan de Minister President van 4 januari 2015 heeft de beroepsvereniging VPPG gereageerd op het pleidooi van de toenmalige fractievoorzitter senator Hermans (VVD) voor het instellen van een staatscommissie, die het functioneren van het parlementair stelsel onderzoekt.

Inmiddels heeft de Eerste Kamer op 19 januari 2016 gedebatteerd over de eventuele instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel. Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer gestemd over de motie-Duthler (VVD) c.s. en deze aangenomen.

Wat de samenstelling van de staatscommissie betreft, vreest het bestuur van de VPPG dat ook nu weer te zeer gekeken wordt naar commissieleden uit de gevestigde landelijke politieke structuren. Dat komt neer op de door velen vaak gebezigde uitdrukking dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Het bestuur van de VPPG is daarom van mening dat ook deskundigen namens raadsleden uit lokale groeperingen zitting hebben in de Staatscommissie. In de brief van 13 april 2016 is het verzoek ingediend bij de voorzitters van de beide Kamers om kandidaten te leveren. (lees brief)

 

3. Workshop Missie en Visie lokale partijen

Op zaterdag 11 juni aanstaande is de ALV (algemene leden vergadering) in zaal Vallen te Vleuten. Na het huishoudelijk deel is er vanaf 11.30 uur een workshop Missie en visie lokale partijen. Bij deze workshop zijn ook niet leden van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door storting van € 15 op rekening NL37 INGB 0000014292 t.n.v. VPPG te Tuitjenhorn.

 

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG is een beroepsvereniging en behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden

Secretariaat
Stuartstraat 77 secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar www.vppg.nl
Twitter: @VPPG_NL