DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

 

 

Inhoud:

Weetjes:

In navolging van de minister van BZK heeft ook de voorzitter van de VNG de VPPG erkend als beroepsvereniging conform het rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden

 

Opstand tegen de gevestigde orde

De verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer op 15 maart aanstaande staan in het teken van groot protest tegen de gevestigde orde. Zo blijkt uit de vele krantenartikelen en via radio en televisie.

Tot de gevestigde orde behoren, zo wordt aangegeven, de politieke landelijke partijen met een lang verleden. Hun bestuurscultuur van meerderheidscoalities, ontkenning autonomie van gemeenten en partijpolitieke benoemingen spoort al sinds 1900 niet met onze Grondwet. Waarom heeft dit zolang kunnen duren?
Enkele oorzaken:

  • Veel nieuwe partijen in de Tweede Kamer brachten geen vernieuwingen en sloten zich heel soepel aan bij de gevestigde orde. Voorbeelden zijn D66, PvdD en SP.
  • Partijbelangen en carrièreperspectieven van de leden van de landelijke partijen waren en zijn de primaire doelen.
  • Door hun leden werden verenigingen en instituten opgericht zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO), VNG, Prodemos, Raadslid.Nu, Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), Raad voor het openbaar bestuur (Rob).
  • Deze instituten op hun beurt begeleiden en ondersteunen de kandidaten (leden van de gevestigde partijen) tijdens hun politieke carrière en ze behartigen de belangen van die partijen.
  • Ook de subsidiering van de landelijke politieke partijen via de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) met een jaarlijks bedrag van € 15,5 miljoen helpen de gevestigde orde om nog steviger in het zadel te zitten.
  • Ook het feit dat veel lokale groeperingen zich onvoldoende bewust zijn van hun eigen positie heeft de positie van de gevestigde orde verstevigd.
    Een voorbeeld: Instemmen met gemeentelijke herindeling zonder verandering van de positie van het raadslid vergroot de macht van de gevestigde landelijke partijen. Want de kiezer stemt veelal op landelijke kopstukken zoals blijkt uit het rapport “Lokale kiezers: lokale keuzes?”

 

De beroepsvereniging VPPG viert dit jaar het 30 jarig bestaan. Gedurende liefst drie decennia is hard gevochten voor een participatieve democratische rechtstaat. Een rechtstaat waarin de gemeenteraad als belangrijkste en onafhankelijke volksvertegenwoordiging het dichtst bij de leefwereld van de inwoners staat.
Onze waarschuwingen dat centralisme (‘alles draait om Den Haag’) logischerwijs zal leiden tot het verwaarlozen van de kiezer, bleef in water geschreven. Nu die kloof met de kiezer steeds duidelijker en dieper wordt, wordt het noodzakelijk kantelen van het systeem steeds moeilijker.
In de volgende nieuwsbrief meer over de acties van de VPPG in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor  systemen

Uit: Rapport Raad voor het openbaar bestuur (Rob) van november 2016

Gemeentelijke autonomie

In de afgelopen decennia draaide de discussie over interbestuurlijke verhoudingen om de vraag in welke mate gemeenten moesten worden gezien als autonome bestuurseenheden dan wel als uitvoeringskantoren van de Rijksoverheid.

In 2005 pleitte de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) voor een groter accent op de autonomie van gemeenten:

“Autonomie is niet alleen een opdracht die uit de in de Grondwet tot uitdrukking gebrachte constitutionele verhoudingen voortvloeit maar ook een politiek-bestuurlijke opdracht om te blijven streven naar ‘goed bestuur’”, een opgave die steeds belangrijk wordt.

Juist in een tijd waarin er vele krachten en tendensen zijn die aansturen op uniformering en centralisatie van het bestuur is het goed om besef te hebben van de grote waarde van een sterke gemeentelijke autonomie en vervolgens beleid te ontwikkelen om dat te bereiken en consequent te bewaken en te onderhouden.”

De onafhankelijke beroepsvereniging VPPG moet helaas constateren dat 11 jaar na het pleidooi van de Rob, geen enkele verbetering in de autonome positie van de gemeente is geboekt. Het is hoog tijd dat de lokale groeperingen dit beseffen. De VPPG kan een belangrijke rol spelen in het versnellen van het proces. Maar dan moeten wel meer raadsleden van lokale groeperingen lid worden.

Bent u nog geen lid?
De gemeenten zijn wettelijk verplicht de VPPG-contributie van het raadslid en het commissielid te betalen.

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG is een beroepsvereniging en behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden

Secretariaat
Stuartstraat 77 secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar www.vppg.nl
Twitter: @VPPG_NL