DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

  1. Schaduwdemocratie door Burgerparticipatie
  2. Campagne tegen partijpolitieke benoemingen!
  3. Oproep

 

 

1. Schaduwdemocratie door Burgerparticipatie.

Worden raadsleden, als vertegenwoordigers van de inwoners, nog verder buitenspel gezet?

In vele gemeenten zie je dat de gemeenteambtenaren de status van de raadsleden verder op losse schroeven zetten. In naam van de zogenoemde burgerparticipatie nemen de ambtenaren een nieuwe positie in. Zij verlaten graag hun werkplek om de inwoners te vragen naar hun kijk op de maatschappij, op hun woonomgeving en op de toekomst van hun gemeente. Zij verzinnen allerlei creatieve activiteiten zoals ‘roadshows’, huiskamergesprekken, regiegroepen, G1000. Deze ontwikkeling wordt heel vaak ondersteund door Colleges van B&W.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Binnenlands Bestuur werd de vraag gesteld hoe de participatietrajecten zich verhouden tot de kaders die de Raad heeft gesteld. Die vraag is nog niet beantwoord. Evenals de vraag hoe het zit met de transparantie, de verdienmodellen, de precedentwerking, integriteit etc.

Professor Frank Hendriks vraagt zich af of de burger ermee gediend is als alles in naam van de burger gebeurt. Professor Marcel Boogers op zijn beurt stelt vast dat de zwijgende meerderheid in alle talen zal blijven zwijgen en vraagt zich af met welk gezag je als raadslid nog namens de bewoners kan spreken.

De gemeenteraad, als belangrijkste democratisch beleidsorgaan, komt in een onmogelijke spagaat terecht. De raadsleden hebben van de inwoners het mandaat gekregen om, zonder last, in een raadsvergadering de definitieve besluiten te nemen. Zij, en niet de ambtenaren, hebben de plicht om ruggespraak te houden met de inwoners.
Het gaat er bij de besluitvorming om dat zoveel mogelijk de gevoelens, opvattingen e.d. van de bevolking daarbij zijn meegenomen. De raadsleden kunnen die opgave al decennia lang onmogelijk vervullen vanwege tijdgebrek.
Met de decentralisatie van rijkstaken en met de hele vluchtelingenproblematiek is dat weer schrijnend duidelijk geworden. Het lot van de inwoners ligt in de handen van de volksvertegenwoordiging. Het is de hoogste tijd dat de volksvertegenwoordigers ook de faciliteiten krijgen om dagelijks als tussenpersoon aan de slag te gaan. Die zware verantwoordelijkheden kunnen in deze tijd onmogelijk via een vrijwilligersfunctie, wat het raadlidmaatschap nog steeds is, worden vervuld. De last van een baas/werkgever bovenop de verantwoordelijkheden als volksvertegenwoordigen moet verdwijnen. College en ambtenaren moeten doen waarvoor zij zijn aangesteld en dat is: uitvoeren.

Gemeenteraden dienen veel meer bevoegdheden te krijgen. Waarom zou Staphorst op dezelfde manier moeten worden bestuurd als Amsterdam? Democratie is dat elke gemeente zelf zijn sociale structuur mag invullen.

De VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet heeft al in 2007 geconcludeerd dat de autonome beleidsruimte van gemeenten steeds kleiner wordt. En dat terwijl de lokale politiek het beste kan weten wat er zich in de samenleving afspeelt. De commissie komt tot de conclusie dat er alle reden is voor een kanteling van de staat. Ook het Europese Handvest inzake lokale autonomie biedt voor de lokale democratie een waarborg in het internationale recht. Eén van de daarin geformuleerde uitgangspunten is dat de lokale overheden behoren tot de voornaamste grondvesten van een democratische staat.

Die versterking van de lokale democratie kan worden gerealiseerd zonder wijziging van de Grondwet. Het vraagt een simpele aanpassing van de Kieswet en een cultuurverandering bij bestuur en volksvertegenwoordiging.

Fons Zinken.

2. Campagne tegen partijpolitieke benoemingen!

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij opgeroepen om het burgerinitiatief tegen vriendjespolitiek te ondertekenen. We zijn al over de helft en nog voor de zomervakantie willen we de andere helft binnenhalen. Van 15 februari t/m 1 mei gaan we samen met Meer Democratie, partnerorganisatie van Democracy International, actie voeren om zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen. De besturen van de lokale partijen worden benaderd. Wij hopen en verwachten veel steun te krijgen want er valt nog veel te verbeteren aan het benoemingenbeleid waar vooral veel capabele mensen kansloos zijn.

Voor meer informatie hierover www.vppg.nl

3. OPROEP

De secretaris van de VNG subcommissie rechtspositie Politieke ambtsdragers heeft de VPPG gevraagd om één openstaande vacature in te vullen. Gezien de samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit naar een wethouder.
Achtergrondinformatie over de commissie vindt u via de volgende link: https://vng.nl/vereniging/organisatie/vng-commissies/subcommissie-rechtspositie-politieke-ambtsdragers
Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich voor 1 maart aanstaande melden via secretariaat@vppg.nl

 

 

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG is een beroepsvereniging en behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden

Secretariaat
Stuartstraat 77 secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar www.vppg.nl
Twitter: @VPPG_NL