DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

Om de opmars van de lokale partijen te remmen, worden door de landelijke partijen het recht en het algemeen belang aan de laars gelapt.

De beroepsvereniging VPPG is opgericht in 1987 met als doel de professionalisering van (kandidaat)raadsleden die gekozen zijn via lokale groeperingen.
Vanaf het begin heeft de VPPG zich tevens ingezet voor de verbetering van de lokale democratie. Vooral het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen werden misbruikt als graadmeter voor de landelijke politiek was en is een ondermijning van het democratische proces.
Ook de subsidie aan landelijke partijen voor campagnevoering, opleidingen, ledenwerving en dergelijke was en is een onrechtvaardige bevoordeling. “Eigen verenigingsbelang eerst!” is het motto van de landelijke partijen.
Door de acties van de VPPG kreeg deze ongelijkheid ten opzichte van de lokale partijen steeds meer aandacht in de landelijke media. Mede daardoor begon de verdere opmars van de lokale groeperingen.

Voor de landelijke partijen werd het zaak deze opmars te stuiten.
De oplossing werd gevonden bij de VNG, hét bolwerk van de landelijke politieke partijen.

In 2004 werd met een subsidie van € 10.000 door de VNG en enkele leden van landelijke partijen Raadslid.Nu opgericht. Het secretariaat werd ondergebracht bij de VNG.
Er werd ernaar toe gewerkt dat raadsleden alleen van Raadslid.Nu lid werden. Alleen op deze manier konden ook de raadsleden van lokale partijen binnen de invloedsfeer van de landelijke partijen komen. Griffiers werkten zelfs mee om, zonder toestemming van de raadsleden, de gehele raad lid te maken van Raadslid.Nu.

De VPPG had sinds de oprichting jaarlijks overleg met de minister van BZK.
Door minister Plasterk (PvdA) werd dat bij zijn aantreden afgeschaft. Ook werd de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG niet uitgenodigd in het ORDPA (Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers). Kennelijk is een kritische opstelling ten aanzien van de onafhankelijkheid van raadsleden en de huidige stand van de democratie niet gewenst.

In een notitie van Raadslid.Nu van november 2009 staat dat zij zich willen ontwikkelen tot een Nederlandse Vereniging van Volksvertegenwoordigers die onderdak biedt aan leden van gemeenteraden, leden van provinciale staten, leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van Waterschappen.

Dit is naar de mening van de VPPG in strijd met de democratie en met de opvatting van lokale partijen: het is een nog verdergaande belangenverstrengeling en aantasting van de integriteit van volksvertegenwoordigers.

Dat mogen lokale partijen en hun raadsleden niet accepteren!

 

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG is een beroepsvereniging en behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden

Secretariaat
Stuartstraat 77 secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar www.vppg.nl
Twitter: @VPPG_NL