logo_1140

DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

 1. Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG.
 2. Uit de toespraak van de voorzitter.
 3. Inleiding Dr. Michel van Hulten
 4. Bericht van de Academie


1. Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG. Dat blijkt uit artikel 13 lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Staatsblad nummer 230)

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is met ingang van 1 juli 2014 gewijzigd. Dit in verband met de harmonisering en modernisering van deze besluiten.

Artikel 13 luidt als volgt:493_stempel_20betaald_3

 1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid komen ten laste van de gemeente.
 2. De raad kan over de in het eerste lid bedoelde scholing nadere regels stellen.
 3. Indien een raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een beroepsvereniging, vergoedt de gemeente de contributie van die beroepsvereniging.

De toelichting op dit artikel is duidelijk 

Voor elke decentrale politieke ambtsdrager is een grondslag geïntroduceerd waardoor in voorkomend geval de contributie van de beroepsverenigingen door het bestuursorgaan wordt vergoed.

Het gaat bij deze vergoeding om het lidmaatschap van een landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerk. De formulering is algemeen; niet een opsomming van de huidige verenigingen.

Lid worden is de vrije keuze van betrokkene, maar als hij of zij lid wordt van zo’n vereniging, is de vergoeding geen discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan: wie kan aantonen dat hij of zij lid is, krijgt de contributie vergoed. Met het opnemen van een juridische grondslag worden politieke discussies in individuele gevallen voorkomen. Nu is voor een ieder duidelijk dat deze vergoeding onderdeel is van de bestuurskosten, niet van de onkostenvergoeding. Hier is geen wegingsmoment voor het bestuursorgaan.

De formulering is zodanig dat de politieke ambtsdragers hun contributie ten laste van het bestuursorgaan kunnen brengen. Het gaat tenslotte om de relatie is tussen de beroepsvereniging en de politieke ambtsdrager; niet die tussen de beroepsvereniging en het bestuursorgaan.

Op basis van dit Rechtspositiebesluit wordt de contributie aan de beroepsvereniging VPPG als volgt:

 1. De contributie bedraagt € 50 per raadslid en commissielid en wordt op basis van artikel 13 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden betaald door de gemeente;
 2. Zodra alle raads- en commissieleden van een lokale politieke groepering lid zijn van de VPPG wordt ook de vereniging van de in de raad vertegenwoordigde groepering lid van de VPPG.
 3. De contributiebetaling aan de VPPG kan nu als volgt plaatsvinden. Het raadslid of commissielid ontvangt van de VPPG de factuur voor de contributie en laat deze vervolgens betalen door de gemeente. 

Word lid van de VPPG ter versterking van uw functie en die van de lokale democratie!

2. Uit de toespraak van voorzitter Fons Zinken op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2015. 

Er is nog veel werk voor de VPPG. En ik denk dat we moeten inzetten op de volgende vaardigheden van raadsleden in een democratische rechtstaat:

 1. Samen met andere raadsleden een doel bereiken door elkaar aan te vullen en te inspireren;
 2. Nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingen en inzichten buiten de bestaande/gebaande paden oppakken;
 3. Effectief en efficiënt gebruik maken van de technologie;
 4. Onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening formuleren;
 5. Met mensen van verschillende waardeoriëntatie leven en werken, je bent raadslid voor alle inwoners;
 6. Lef hebben en laten zien wie je bent.


3. Inleiding Dr. Michel van Hulten op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2015.

‘Opeenvolgende herindelingen van gemeenten hebben ertoe geleid dat vooral het aantal gemeenten met minder dan 20.000 inwoners sterk afgenomen is. In 1980 telde Nederland 811 gemeenten, in 2008 was dat aantal bijna gehalveerd tot 443. Het inwonersaantal was omgekeerd evenredig gestegen; van gemiddeld 17.500 in 1980 naar 37.500 in 2008’  (gegevens van CBS, zie Crooijmans, p.33).

Dit ‘riekt’ toch tenminste naar centraliseren?iStock_000016143375XSmall

Maar vanuit ‘Den Haag’ gezien luidt dan de conclusie dat decentraliseren lukt. Immers, ‘Den Haag’ kan centrale functies afschuiven naar beneden en dus wordt er gedecentraliseerd. En geconstateerd wordt door ‘Den Haag’ dat die taken nu beter kunnen worden uitgevoerd (en dat het geld bespaart).

Vanuit ‘de burger’ gezien blijken nu echter gemiddeld allerlei diensten en verzorgingen verder weg te liggen, die burger centraliseert op minder en op verder van elkaar af gelegen centrale punten. Die burger ervaart dit bepaald niet als decentraliseren.

Lees zijn boeiende en zeer aanbevolen inleiding!

4. Bericht van de Academie

De academie heeft een vruchtbaar seizoen achter de rug. Veel trainingen gegeven, veel adviezen gegeven, veel workshops verzorgd. Op dit moment snakken we naar de vakantie.
In augustus pakken we de draad weer op. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over onze plannen voor het komende seizoen. Heeft u tips of wensen? Laat ze ons weten op: academie@vppg.nl of bel met coördinator Jasper Guldemond: 06 47691325

academie


VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)

behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                      info@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                 @VPPG_NL