logo_1140

 

DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

 1. De ‘volksverhuizing’.
 2. Stop Partijpolitieke Benoemingen – Teken het burgerinitiatief!
 3. Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG.
 4. De academie faciliteert.
 5. De academie zoekt.

 

1. Genoten van de relatieve vakantierust? Prima! Maar de ‘volksverhuizing’ ging in volle hevigheid voort en nam groteske vormen aan. Ook het lokaal bestuur krijgt daarmee te maken. Is de raad daarop goed toegerust?

In de media wordt de vakantieperiode aangeduid met ‘komkommertijd’. Dat is dan ook te merken aan de kwaliteit van de berichtgeving en de dikte van de kranten. Er is weinig activiteit in het gemeentelijk bestuur. Want ook vele raadsleden en wethouders doen mee aan de vakantievolksverhuizing. Massaal verlaten Nederlanders dan hun woonplaats en vertrekken voor een korte welverdiende periode naar andere streken of landen.
Veel mensen uit oorlogsgebieden zoeken voor een lange periode of definitief hun heil in de rijke westerse wereld. Deze tegenstelling heeft mij in deze maanden bezig gehouden. Daarbij rees de vraag of het lokaal bestuur voldoende gefaciliteerd is om de inwoners uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn van deze wereldse volksverhuizing. Ik denk van niet. Raadsleden hebben onvoldoende tijd om zich te bekwamen in hun volksvertegenwoordigende rol. De VPPG heeft al jarenlang daarop gewezen en verbeteringen aangedragen. Helaas hebben de landelijke partijen uit eigen belang onze voorstellen tot heden telkens weer getorpedeerd. Ik noem  onder andere:

 • Professionalisering van de rechtspositie van de raadsleden;
 • Subsidie voor lokale partijen vanwege gelijke kansen bij gemeenteraadsverkiezingen;
 • Subsidie voor opleiding van (kandidaat)raadsleden gelijk aan die van landelijke partijen;
 • Meer burgemeesters van lokale partijen of partijloos.

Maar er is beweging. Ons werk werpt langzaam vruchten af. En dat proces kunnen we versnellen. Maar, zo zei mevr. Jorritsma als voorzitter van de VNG, het kabinet reageert sneller als een beroepsvereniging veel leden heeft.

Ik hoop dat raadsleden en besturen van lokale partijen massaal lid worden van de beroepsvereniging VPPG nu de contributie van raadsleden en commissieleden betaald dient te worden door de gemeente (lees meer hierover).

Ik wens ons allen het komende jaar een succesvolle versterking van de onafhankelijke lokale democratie.

Fons Zinken, voorzitter

 


2. Stop Partijpolitieke Benoemingen – Teken het burgerinitiatief!

Sinds lange tijd verdelen de gevestigde politieke partijen de meeste banen in het openbaar bestuur binnenskamers onder elkaar. Dit geldt voor burgemeesters, commissarissen van de koning, topambtenaren, leden van de honderden adviesraden (zoals de Raad van Staten of de Algemene Rekenkamer), bestuurders van publieke omroepen, en vele anderen.

Zonder het juiste partijlidmaatschap maak je nauwelijks kans op zo’n functie. Dat is oneerlijk voor de 97,5 procent van de Nederlanders die partijloos zijn. Er zijn duizenden mensen met grote kwaliteiten die de overheid ​nu bij ​voorbaat uitsluit. ​
De openstelling van deze functies voor iedereen die geschikt is, zal het vertrouwen in de overheid ​vergroten. ​
En ​we herstellen artikel 3 van de Grondwet​ waarin staat dat iedereen op gelijke voet voor publieke functies in aanmerking komt.

Ga naar:  www.vppg.nl/nieuwsbrief/extra en klik daarna op de sticker!

 

3. Gemeenten zijn verplicht de contributie van een raadslid of commissielid te betalen indien deze lid zijn of worden van de beroepsvereniging VPPG. Dat blijkt uit artikel 13 lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Staatsblad nummer 230)

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is met ingang van 1 juli 2014 gewijzigd. Dit in verband met de harmonisering en modernisering van deze besluiten.

Artikel 13 luidt als volgt:

  1. De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid komen ten laste van de gemeente.
  2. De raad kan over de in het eerste lid bedoelde scholing nadere regels stellen.
  3. Indien een raadslid in verband met de uitoefening van de functie lid is van een beroepsvereniging, vergoedt de gemeente de contributie van die beroepsvereniging.

De toelichting op dit artikel is duidelijk

Voor elke decentrale politieke ambtsdrager is een grondslag geïntroduceerd waardoor in voorkomend geval de contributie van de beroepsverenigingen door het bestuursorgaan wordt vergoed.

Het gaat bij deze vergoeding om het lidmaatschap van een landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerk. De formulering is algemeen; niet een opsomming van de huidige verenigingen.

Lid worden is de vrije keuze van betrokkene, maar als hij of zij lid wordt van zo’n vereniging, is de vergoeding geen discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan: wie kan aantonen dat hij of zij lid is, krijgt de contributie vergoed. Met het opnemen van een juridische grondslag worden politieke discussies in individuele gevallen voorkomen. Nu is voor een ieder duidelijk dat deze vergoeding onderdeel is van de bestuurskosten, niet van de onkostenvergoeding. Hier is geen wegingsmoment voor het bestuursorgaan.

De formulering is zodanig dat de politieke ambtsdragers hun contributie ten laste van het bestuursorgaan kunnen brengen. Het gaat tenslotte om de relatie is tussen de beroepsvereniging en de politieke ambtsdrager; niet die tussen de beroepsvereniging en het bestuursorgaan.

Op basis van dit Rechtspositiebesluit wordt de contributie aan de beroepsvereniging VPPG als volgt:

   1. De contributie bedraagt € 50 per raadslid en commissielid en wordt op basis van artikel 13 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden betaald door de gemeente;
   2. Zodra alle raads- en commissieleden van een lokale politieke groepering lid zijn van de VPPG wordt ook de vereniging van de in de raad vertegenwoordigde leden lid van de VPPG.
   3. De contributiebetaling aan de VPPG kan nu als volgt plaatsvinden. Het raadslid of commissielid ontvangt van de VPPG de factuur voor de contributie en laat deze vervolgens betalen door de gemeente.

 Word lid van de VPPG ter versterking van uw functie en die van de lokale democratie!


4. De academie faciliteert: 

De academie is het nieuwe seizoen goed gestart. Op dit moment lopen diverse intaketrajecten voor maatwerktrainingen. Het valt op dat veel fracties en partijen hun fundament willen verbeteren.
Na het succes in 2014 hebben veel partijen bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Om dat te combineren met de uitgangspunten van de partij, blijkt niet altijd een eenvoudige opgave.
Hoe houd je de coalitie werkbaar, terwijl je zichtbaar blijft als unieke partij? De academie faciliteert in deze zoektocht. 
Een ander aspect van het fundament van een politieke partij is de samenstelling van individuen die samen de standpunten van de partij uitdragen. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen die dezelfde ambities heeft, kan samenwerken met iemand die vergelijkbare ambities heeft.
Hoe creëer je een team dat er voor zorgt dat de partij er als geheel sterk voor staat. Ook in deze zoektocht faciliteert de academie. 

5. De academie zoekt:

Vanwege de grote belangstelling voor de activiteiten van de academie zijn wij op zoek naar nieuwe mensen om onze pool van trainers en adviseurs uit te breiden. Vooral op het gebied van missie- visietrajecten en op het gebied van teamvorming komen wij op het moment domweg trainers tekort.
Ben jij in staat om politieke partijen hierin te ondersteunen?
Neem dan contact op met de coördinator van de academie: Jasper Guldemond 06 47691325 of mail hem: academie@vppg.nl
En ben je een professioneel trainer, neem dan ook contact op. Onze tarieven zijn weliswaar niet marktconform, maar door ondersteuning vanuit de vereniging kunnen wij toch een volwassen vergoeding bieden.  

 

 


VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)

behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                      secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                 @VPPG_NL